Προσωπικό μέσω αποσπάσεων για την κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών ζητά το ΑΣΕΠ

Το ΑΣΕΠ, προκειμένου να καλύψει έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4590/2019, προβαίνει σε αποσπάσεις υπαλλήλων μονίμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, βάσει της με αριθμ. πρωτ. 3729/01/2019/25-2-2019 (ΑΔΑ: 64446Η6-0Υ7) ανακοίνωσής του. Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι, που πληρούν τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με την ανακοίνωση-πρόσκληση,
καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση και να την υποβάλλουν με ηλεκτρονικό τρόπο στο e-mail: kinitikotita@asep.gr μαζί με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
Η προθεσμία υποβολή των αιτήσεων αρχίζει στις 26-2-2019 ημέρα Τρίτη και λήγει στις 12-3-2019 ημέρα Τρίτη..epoli.gr