ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΜΟΥ

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΜΑΣ

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΝΗΚΕΙ

ΑΥΤΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΜΑΣ

Αὐτά τά ἐδάφη καί βεβαίως ὄχι μόνον αὐτά τά ἔχουν κατοικήσει, τά ἔχουν περπατήσει, καί ἐπ΄αὐτῶν ἔχουν φιλοσοφήσει, οἱ μεγαλύτεροι σοφοί, οἱ μεγαλύτεροι ποιηταί, οἱ μεγαλύτεροι τραγωδοί, οἱ μεγαλύτεροι ἐπιστήμονες, Ἀρχιμήδης κ.λ..π ὅλων τῶν ἐποχῶν, ἀλλά καί εἰς αὐτά ἐδάφη ἀνεδείχθησαν οἱ μεγαλύτεροι ἥρωες οἱ μεγαλύρεροι Βασιλεῖς καί Αὐτοκράτορες ὅλων τῶν ἐποχῶν. Αὐτά τά ἐδάφη καί βεβαίως ὄχι μόνον αὐτα, ἀδιαλείπτως τά ἔχουν κατοικήσει Ἕλληνες γιά περισσότερα ἀπό 11.500 χρόνια. Ἕλληνες νά ἀφήσωμεν πίσω μας τήν παρακμήν καί τήν κατάθλιψιν, δέν μᾶς ἀρμόζουν, ὡς δέν ἔχομεν κανένα διακαίωμα νά προσβάλλωμεν τούς προγόνους μας: «Αἰέν ἀριστεύειν καί ὑπείροχον ἔμμενε ἄλλων μηδέ γένος πατέρων αἰσχυνέμεν». ΟΜΗΡΟΥ <ΙΛΙΑΣ> ΡΑΨΩΔΙΑ Ζ 119-236. Πάντοτε νά ἀριστεύης καί νά ὑπερέχης τῶν ἄλλων, διά νά μήν ντροπιάσης τό γένος τῶν πατέρων σου. Αὐτά εἶναι τά λόγια παρακαθήκη τοῦ Ὁμήρου γιά ὲμᾶς.

Ἡ Δημοκρατία, ἡ Ἐλευθερία, αἱ ἐπιστῆμαι, τὸ δίκαιον, οἱ νόμοι, οἱ ἠθικοὶ κανόνες, τὸ Θέατρον, ἡ Τραγωδία, ἡ Εὐκλείδιος Γεωμετρία εἶναι Ἑλληνικὰ ἐφευρήματα. Εἰς τὴν ὑδροστατικήν διά τήν ἄνωσιν τῶν σωμάτων ἰσχύει εἰσέτι ἡ περίφημος « ἡ ἀρχὴ τοῦ Ἀρχιμήδους», οἱ νόμοι τῶν μοχλῶν εἶναι ἐπίσης τοῦ Ἀρχιμήδους, ὁ ὁποῖος εἶπεν διά τήν δύναμιν τῶν μοχλῶν καὶ τὴν περίφημον φράσιν «δῶς μοὶ πὰ στῶ καὶ τὰν γᾶν κινήσω»· δηλ. δῶσε μου μέρος νά σταθῶ καί θά κινήσω τήν Γῆν, ἡ διατύπωσις τῆς σχέσεως τῆς περιφερείας τοῦ κύκλου πρὸς τὴν διάμετρον, τὸ γνωστὸν 3,14 εἶναι καί αὐτό τοῦ Ἀρχιμήδους· ὁ μεγάλος μαθηματικός Πυθαγόρας καί τὸ Πυθαγόρειον Θεώρημα του· ὁ Ἤρων ὁ Ἀλεξανδρεύς ὑπέρευφυής καί μέγας ἐφευρέτης, ὁ ὁποῖος ἐφηῦρεν τὴν μέτρησιν τοῦ ἐμβαδοῦ τῶν τριγώνων καί ὄχι μόνον αὐτό· Δημόκριτος ὁ πανεπιστήμων ἀσχολείθηκεν μέ τήν μουσικήν, τήν Γεωμετρίαν, τά μαθηματικά, τήν ἀστρονομίαν τό σύμπαν καί τούς γαλαξίες. Ἐσκέφθη τό ἀδιαίρετον τῆς ὕλης τό ἄτμητον, ἐξ οὖ καί εἰς τήν ἐπιστήμην ἔχομεν τήν ὁρολογίαν τοῦ ἀτόμου. Ὁ Ἰπποκράτης ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ θεμελιωτής τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης, ὁ Ἰσοκράτης, ὁ Σωκράτης, ὁ Πλάτωνας, ὁ Ἀριστοτέλης οἱ πρῶτοι καί μεγαλύτεροι φιλόσοφοι, θεμελειωταί τῆς Εὐρωπαϊκῆς καί παγκοσμίου σκέψεως, ὁ Σοφοκλῆς, ὁ Εὐριπίδης, καί ὁ Αἰσχύλος οἱ ὁποίοι εἶναι οἱ μεγαλύτεροι τραγωδοί συγγραφεῖς ὅλων τῶν ἐποχῶν, ὁ Ἀριστοφάνης ὁ μεγαλύτερος κωμικός συγγραφεύς ὅλων τῶν ἐποχῶν, ὁ Ἡρόδοτος ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ πατήρ τῆς Ἰστορίας, ὁ Ὅμηρος (9ος αἰώνας π.Χ) μὲ τὰ δύο μεγαλύτερα, μέχρι σήμερον, ποιήματα τὴν Ἰλιάδα καὶ Ὀδύσσεια· Μέγας Ἀλέξανδρος ὁ ἀήττητος, ἐδημιούργησεν μίαν ἀπέραντον Ἑλληνικήν Αὐτοκρατορίαν ἐκπολιτιστής τῶν λαῶν, ἀφήνοντας ὡς παρακαταθήκην τήν Ἑλληνιστικήν περίοδον· ὁ Ἐρατοσθένης, ποὺ τὸ ἔτος 250 π.Χ ἐμέτρησεν μὲ ἀκρίβειαν τὸ μῆκος τῆς περιφερείας τῆς Γῆς· νά ἀναφέρωμεν καί τούς ἑπτά σοφούς: Θαλής ὁ Μιλήσιος, Βίας ὁ Πριηνεύς, Κλεόβουλος ὁ Ρόδιος, Σόλων ὁ Ἀθηναῖος, Περίανδρος ὁ Κορίνθιος, Πιττακός ὁ Μυτιληναῖος.

Οἱ Ὀλυμπιακοὶ Ἀγῶνες, ποὺ ὡς ἔτος ἐνάρξεώς τους ἀναφέρεται τὸ 776 π.Χ. καὶ εἰς τούς ὁποίους ὁ νικητὴς τῶν ἀγωνισμάτων ἐλάμβανεν ὡς ἔπαθλον ἕνα ἀπλό στεφάνι ἀπὸ κλάδον ἐλαίας τὸν ἐπονομαζόμενον κότινον καταδεικνύοντας τοιουτοτρόπως τὴν ποιοτικὴν ἀνωτερότηταν τοῦ πολιτισμοῦ ποὺ δημιουργοῦσεν τέτοιους ἀθλητάς, εἰς ἀντίθεσιν μὲ τοὺς νικητὰς τῶν συγχρόνων Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων ποὺ λαμβάνουν πλούσια δῶρα. Γνωστὸν εἶναι ὅτι ἡ τέλεσις τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων, ἔχει θεσπισθεῖ παγκοσμίως κάθε τέσσερα χρόνια, ὅπως καὶ τότε. Οἱ Ἕλληνες διεξήγαγαν καὶ τὰς μεγαλυτὲρας μάχας παγκοσμίως ὅλων τῶν ἐποχῶν, τόν 4ον-5ον αἰώναν Π.Χ. Εἰς τόν Μαραθώναν μέ στρατηγόν τόν Μιλτιάδην, εἰς τὴν ναυμαχίαν τῆς Σαλαμῖνος μέ ναύαρχον τόν Θεμιστοκλέαν, εἰς τάς Πλαταιάς μέ ἀρχηγόν τόν Παυσανίαν. Ἐὰν νικοῦσαν τότε οἱ Πέρσες, ἡ Εὐρώπη καὶ ὁ Δυτικός πολιτισμὸς, σήμερα δὲν θὰ ὑπῆρχαν.Ἔδωσαν ἐπίσης καί ἄλλην μίαν μάχη, τήν ἐνδοξότερην ὅλων τῶν ἐποχῶν, εἰς τάς Θερμοπύλας μέ ἀρχηγόν τόν Βασιλέα τῆς Σπάρτης Λεωνίδαν, εἰς τήν μάχην αὐτήν 1.000 Ἕλληνες, 300 Σπαρτιᾶται καί 700 Θεσπιεῖς ἀντιμετώπισαν ἐπί 3 ἡμέρας 100.000 Πέρσας, ἡττήθησαν άπό τήν προδοσίαν τοῦ Ἐφιάλτη. Αὐτάς τάς μάχας ὁ παγκόσμιος κινηματογράφος τάς ἔχει περιβάλλει μέ μεγάλην λαμπρότητα. Τό ἀλφάβητον τό ὁποῖον χρησιμοποιεῖ ὁ Δυτικός πολιτισμός εἶναι Ἑλληνικόν, καθ΄ὅτι τό Λατινικόν ἀλφάβητον εἶναι αὐτο τό τῆς Χαλκῖδος καί Κύμης. Ὁ Σεφέρης Γεώργιος, ὁ Ἐλύτης Ὁδυσσεύς, εἶναι βραβευμένοι μέ τό βραβεῖον Νόμπελ Λογοτεχνίας, ὁ Παπανικολάου Γεώργιος μέ τό γνωστόν Test Pap ἔσωσεν ἐκατομμύρια γυναίκας μέ τόν προληπτικόν ἔλεγχον τοῦ καρκίνου τῶν γεννητικῶν ὀργάνων, ἡ σορπράνος Μαρία Κάλλας. Ὅλοι οἱ Πνευματικοί καί Πανεπιστημιακοί δάσκαλοι τοῦ Πλανήτη Γῆ συμφωνοῦν καί δηλώνουν πῶς ἐμεῖς εἴμεθα οἱ διάδοχοι, οἱ κληρονόμοι καί ἰδιοκτῆται αὐτοῦ τοῦ πνευματικοῦ κόσμου.

Ὁ Βυζαντινὸς Πολιτισμὸς ποὺ διήρκησεν 1200 χρόνια καὶ εἶναι διαδεδομένος εἰς τὴν παγκόσμιον κοινότηταν, εἶναι Ἑλληνικός. Συνέβαλεν δὲ τὰ μέγιστα εἰς τὴν διάδοσιν τοῦ Χριστιανισμοῦ, πέραν βεβαίως τῆς ὑπέρπροσφοράς τῶν Ἀποστόλων, τῶν Ἱερομαρτύρων, τῶν Ἁγίων καὶ τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, ἔκ τῶν ὁποίων πολλοί εἶναι Ἕλληνες. Ἀπὸ τὴν κατάλυσιν τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας ἀπὸ τοὺς Τούρκους Ὀθωμανούς, προῆλθεν ἡ ἀναγέννησις τῆς Εὐρώπης, καθὼς οἱ Ἕλληνες τῆς Κωνσταντινουπόλεως διέφυγον εἰς αὐτὴν, καὶ κυρίως εἰς τὴν Ἰταλίαν μεταλαμπαδεύοντας τὸν Ἑλληνικὸν Πολιτισμόν. Ἡ Κωνσταντινούπολις ὡς γνωστόν ἔχει κυριευθεῖ ἀπό τούς Τούρκους εἰς τάς 29/05/1453. Εἰς τήν Πόλιν ταύτην ὑπάρχει ὁ μεγαλοπρεπής Χριστιανικός Ναός τῆς ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ κτισμένος ἐπί Αὐτοκράτορος Ἰουστινιανοῦ, τά ἐγκαίνια τοῦ ὁποίου ἔγειναν εἰς τάς 24/12/537. Ἀπό τάς 29/05/1453 ἑως καί σήμερον ὁ Ναός δέν λειτουργεῖ Χριστιανικά, παρά τήν ἀπόφασιν τοῦ Ο.Η.Ε πού ἔχει ἀποφασίσει ὅτι τά μνημεία ἐπανέρχονται εἰς τήν πρωταίαν λειτουργίαν τους. Ἔκτοτε οἱ Τούρκοι πότε τήν κάνουν μουσεῖον καί πότε τζαμί. Πρέπει νά λειτουργήση ξανά Χριστιανικά καί Βυζαντινήν Μεγαλοπρέπειαν.

Γνωστὸν εἶναι ὅτι σὲ ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια τὸ Βυζάντιον ἦτο ὁ κυμματοθραύστης τῶν βαρβαρικῶν φυλῶν ποὺ ἐξέδραμον πρὸς τὴν Εὐρώπη καὶ οὕτως αὐτὴ ἀναπτυσσόταν ἀνενόχλητη. Ὅταν ἔπεσεν ἡ Κωνσταντινούπολις, οἱ Τούρκοι ἐπιδρομεῖς εἶχον φθάσει μέχρι τὴν Αὐστρίαν. Καὶ τότε ἡ Κωνσταντινούπολις παρέμεινεν ἀβοήθητος ἀπὸ τὴν Δύσιν, καὶ μόνη νὰ ἀντιμετωπίση τὸν Τουρκοοθωμανικὸν ἐπεκτατισμόν.

Τά πολιτεύματα ἑντός τῶν ὁποίων ἀφέθηκαν ἐλεύθεροι νά ἀνεπτυχθοῦν αὐτοί οἱ ὀγκόλιθοι τοῦ Πνεύματος καί ὄχι μόνον αὐτοί, διότι οὔκ ἔστι τέλος εἰς τήν ἀρίθμησιν τῶν φωτεινῶν πνευμάτων, εἶναι τά ἐξεῖς: Τυρανικόν εἰδέ Πεισίστρατος, τό Δημοκρατικόν, ἡ Βασιλεία, τό Αὐτοκρατορικόν εἰδέ Βυζάντιον. Τό κουμουνιστικόν καθεστώς καί τό σοσιαλιστικόν δέν εὐδοκίμησεν εἰς τήν Ἑλλάδα τῆς σοφίας, τῆς ἀνδρείας καί τῆς μεγαλοπρέπειας, καθ΄ὅτι ἐγνώριζαν ὅτι εἰς αὐτά εὐδοκιμοῦν καί κυριαρχοῦν οἱ ἀσήμαντοι μετά κακοβουλίας καί φθόνου, οἱ ὁποῖοι ἐχθρεύονται, μισοῦν καί πολεμοῦν τούς ἀρίστους. Καθ΄ ὅτι δέ ἡ παρακαταθήκη τοῦ Ὁμήρου εἶναι: «αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων, μηδὲ γένος πατέρων αἰσχυνέμεν». Τό μεγαλεῖον τῶν προγόνων μας ἦτο ὅτι ἐκτιμούσαν καί ἐθαύμαζαν τούς σπουδαίους, τούς ἰκανούς, τούς ἀρίστους, τούς εὐφυεῖς, τούς δυνατούς, τούς πολεμιστές, τούς ἥρωες, τούς μεγαλοπρεπεῖς .

Μία ὀλιγάριθμος ὁμάδα πού δυστυχῶς κυβερνᾶ τήν Ἑλλάδα μας σήμερα αἰσθάνεται μίαν ἀπέραντον ἀπέχθειαν καί μῖσος πρός αὐτούς τούς μεγάλους, πρός τήν Ἑλληνικήν ἱστορίαν καί τάς ἙλληνοΧριστιανικάς μας παραδόσεις.ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ