Κινητικότητα: Έως 10 Απριλίου τα αιτήματα Φορέων για λήψη υπαλλήλων

“Κατεπείγουσα” Εγκύκλιο με θέμα “Έναρξη Α’ κύκλου Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2019” απέστειλε την 27η Μαρτίου η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η Εγκύκλιος απευθύνεται και στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο εκλήθη να τους την κοινοποιήσει “αυθημερόν”.

Το κείμενό της είναι εκτενές, επαναλαμβάνοντας αποσπάσματα του νόμου της Κινητικότητας και παρέχοντας σχετικές τεχνικές οδηγίες εφαρμογής από τους υπαλλήλους των Φορέων, όπως είχε γίνει για τους προηγούμενους κύκλους.

Η ουσία της Εγκυκλίου είναι στην προθεσμία της 10ης Απριλίου που θέτει για την αποστολή αιτημάτων λήψης υπαλλήλων. Αναφέρει σχετικά:
« (…) Στάδιο 1: Παρακαλούνται οι εποπτευόμενοι Φορείς των Υπουργείων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την αποστολή των αιτημάτων τους για κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και κάλυψη αναγκών με απόσπαση στον εποπτεύοντα Φορέα. Στη λίστα των θέσεων για μετάταξη που θα αποστείλουν οι εποπτευόμενοι Φορείς στον εποπτεύοντα Φορέα χρειάζεται να συμπληρωθούν μόνο οι κωδικοί των κενών θέσεων που επιθυμούν να προκηρύξουν και στην λίστα των αναγκών (αποσπάσεις) θα πρέπει να συμπληρώσουν την κατηγορία, τον κλάδο και την μονάδα για κάθε αιτούμενη απόσπαση.
Οι χρήστες με ρόλο “Υποβολή Αιτήματος Πλήρωσης Θέσεων” των αρμόδιων Φορέων για υποβολή αιτημάτων κάλυψης θέσεων (ν.4440/2016 αρ.6 παρ.1, όπως ισχύει) όπως ορίστηκαν με την παρ.Ι της παρούσας καταχωρίζουν και υποβάλουν τα αιτήματά τους για πλήρωση θέσεων και τα αιτήματα των φορέων που εποπτεύουν. Δεν απαιτείται η καταχώρηση να γίνει μια φορά αλλά όσες φορές επιθυμεί ο χρήστης. Η συμπλήρωση του αιτήματος για έναν Φορέα συνίσταται στην καταχώρηση μιας εγγραφής “Αιτήματος κάλυψης θέσεων” και πολλαπλών εγγραφών κενών θέσεων.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το αρ.44 παρ.2 του ν.4590/2019 (ΦΕΚ 17 Α’), προστέθηκε μετά το δεύτερο εδάφιο του αρ.6 παρ.1 εδάφιο σύμφωνα με το οποίο: “Τα αιτήματα πρέπει να αναφέρουν το σύνολο των οργανικών θέσεων για τον κλάδο/ειδικότητα που αφορά το αίτημα, καθώς και το σύνολο των κενών θέσεων στον αιτούμενο κλάδο/ειδικότητα”.
Επομένως, όπως επισημαίνεται και στην με ΑΔΑ: 7Χ8Χ465ΧΘΨ-ΛΛΝ εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας, τα αιτήματα που θα υποβάλουν οι Φορείς θα πρέπει να αναφέρουν επιπλέον το σύνολο των κενών οργανικών θέσεων για τον κλάδο/ειδικότητα που αφορά το αίτημα, καθώς και το σύνολο των οργανικών θέσεων στον αιτούμενο κλάδο/ειδικότητα προκειμένου η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας να διαμορφώνει ασφαλή κρίση ως προς την αναγκαιότητα του αιτήματος.
Η διαδικασία του Σταδίου 1 στο σύνολό της, δηλαδή από την αποστολή αιτημάτων των εποπτευόμενων φορέων στα Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Αρχές μέχρι και την υποβολή συνολικά των αιτημάτων, όπως περιγράφηκε ανωτέρω, θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως και 10/04/2019. »

Το Υπουργείο υπενθυμίζει ότι « προϋπόθεση για τη συμμετοχή των Φορέων ως Υπηρεσιών ΥΠΟΔΟΧΗΣ στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας είναι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ.4 του ν.4440/2016, όπως ισχύει, η κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας για όλες τις θέσεις του φορέα (καλυμμένες και κενές), καθώς και η καταχώριση των ως άνω στοιχείων μαζί με την κατανομή θέσεων ανά οργανική μονάδα εκ μέρους των Φορέων στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα του αρ.16 του ίδιου νόμου.
Η προϋπόθεση που αφορά την έκδοση Οργανισμών κατόπιν αξιολόγησης των δομών τους (άρθρο 54 του Ν.4178/2013) ΔΕΝ απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ.33 του ν.4531/2018, εφόσον, με αιτιολογημένη Έκθεση του οικείου Φορέα που εγκρίνεται από τον αρμόδιο Υπουργό, βεβαιώνεται ότι οι υπηρεσιακές ανάγκες για τη λειτουργία του καλύπτονται από τις υφιστάμενες οργανικές διατάξεις.
Οι Φορείς που εμπίπτουν στην ως άνω υποχρέωση θα πρέπει να αποστείλουν στον εποπτεύοντα Φορέα τους αιτιολογημένη Έκθεση στην οποία μπορεί να περιλαμβάνονται και στοιχεία για τις θέσεις προσωπικού (ποσοστά καλυμμένων, κενών, αριθμός θέσεων κλπ) με τα οποία θα τεκμηριώνεται η μη αναγκαιότητα άμεσης έκδοσης νέων Οργανισμών. »

Το πλήρες κείμενο της Εγκυκλίου είναι διαθέσιμο ΕΔΩ