ΑΣΕΠ: 1.125 προσλήψεις σε Δήμους μια ανάσα από το προεκλογικό «πάγωμα»

Προσλήψεις με την εποπτεία του ΑΣΕΠ, 1.125 συμβασιούχων σε Δήμους ενέκρινε το υπουργείο Εσωτερικών την ίδια ημέρα που εξέδωσε την εγκύκλιο για το προεκλογικό «πάγωμα»
Οι προσλήψεις θα γίνουν με συμβάσεις και σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και θα αφορούν υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθμού ενώ θα υλοποιηθούν υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ.

Οι προκήρύξεις κρίθηκαν ανάγκες για την ενίσχυση  των φορέων σε προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα και θα είναι διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες ενώ λήφθηκαν υπόψην βεβαιώσεις των οικονομικών υπηρεσιών των φορέων ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό τους για το έτος 2019 και ότι θα προβλεφθεί αντίστοιχη για το έτος 2020.
Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του άρθρου 9 του ν. 3812/2009, όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες.
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ