Τό σάπιο πολιτικό σύστημα ίσλαμοποιεί...

... τήν Όρθόδοξη Έλλάδα...

kato-xounta-tou-mnimoniou2.2

ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΣΕ ΕΝΑ ΤΟΣΟ ΠΡΟΔΟΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΔΙΚΕΣ ΣΕ ΘΑΝΑΤΟ ΤΩΝ ΠΡΟΔΟΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΜΟΝΟ Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ…
Τό βρώμικο κύκλωμα Σαμαρά μέσα στή διεφθαρμένη ΝΔ, δέν είχε τόν Μπαλτάκο μόνο πού προσπαθούσε νά κάνει τούς χρυσαυγίτες λαμόγια, δηλαδή νά τούς μυήσουν στη διαφθορά,
είχε καί πολλούς άλλους πού θεωρούσαν τούς χρυσαυγίτες χαϊβάνια ώς πρωτόβγαλτους στό κοινοβούλιο… Όταν γίνει ή δίκη θά φρίξει ό κόσμος μέ αύτά πού θά άποκαλυφθούν… Ή δίκη τού κόμματος τής Χρυσής Αύγής συνολικά, μέ συλλογική εύθύνη, θά είναι ό τάφος τού σάπιου πολιτικού συστήματος πού κατακρημνίζεται…
Γι αύτό καί έπειδή είναι στή μάσα ένωμένοι καί στόν άνθελληνισμό σύμμαχοι, καί μέ τό συριζα θά συνεχίσουν τήν ίδια σαπίλα άν ό έλληνικός λαός πάθει βέρτιγκο καί τούς ξαναψηφίσει. Γιατί πρέπει νά πούμε ότι όλα αύτά πού γίνονται κατά τής έλληνικής κοινωνίας, έπρεπε ήδη νά ύπήρχαν ύγιείς λαϊκές άντιδράσεις άποτελεσματικές… Καί δέν γίνεται αύτό, έπομένως έχουμε άρρωστημένες άντιδράσεις διχόνοιας άκόμη, τού τύπου γιατί αύτός κι όχι έγώ, καί νά τσιμπάνε οί πονηροί στήν προπαγάνδα τών κοινωνικών όμάδων πού περνάνε καλά τάχα μου καί τών άλλων πού άδικούνται…
Όλοι θά πάρουμε φτώχεια, όλοι πήραμε δηλαδή, έκτός άπό τόν έχθρό λαό πού πουλήθηκε, αύτούς μπορείτε νά τούς βρείτε; Αύτό άξίζει τόν κόπο γιά νά δούμε πώς μέχρι σήμερα τήν ώρα πού άλλοι πεθαίνουν αύτοκτονώντας, πώς γίνεται κάποιοι όλη μέρα να κάθονται καί να έχουν ήρεμία… Πώς γίνεται νά είναι περισσότεροι άπό τούς Έλληνες έργαζόμενους οί λαθροεργαζόμενοι μουσουλμάνοι, άς πούμε… Πώς γίνεται νά βλέπεις στήν Έλλάδα λαθρομουσουλμάνους πολυμελείς οίκογένειες τών 3,4, καί 5 παιδιών… Τό κεφάλαιό τους είναι τά παιδιά τους, ό στρατός κατοχής…
Άν έχει δουλειά, άν ύπάρχει σπίτι, άν παντρευτεί κάποιος Έλληνας θά κάνει τό πολύ ένα παιδί, μέ τίς σημερινές συνθήκες. Γιατί δέν έχει άλλους πόρους καί δέν μπορεί νά κάνει καί κάτι άλλο. Στόν άντίποδα ό μουσουλμάνος είσβολέας, χρηματοδοτείται ώς έπιχείρηση άπό ΜΚΟ καί άπό μουσουλμανικές σέχτες πού δρούν στή χώρα μας, άλλά καί άλλες τουρκικές καί άλλων άραβικών χωρών όργανώσεις. Τό μόνο όρο πού βάζουν οί χρηματοδότες τών έποίκων είναι πάνω άπό τρία παιδιά ή κάθε οίκογένεια μουσουλμάνου στήν Έλλάδα ύποχρεωτικά…
Ήδη τά άποτελέσματα είναι τραγικά γιά τούς Έλληνες καί φαίνονται παντού ίδίως στά σχολεία. Ή Έλλάδα σβήνει γενεαλογικά καί ό έποικισμός τής χώρας μας άπό τούς άπίστους έχει πάρει τρομερές διαστάσεις… Ή νεολαία τών άβάφτιστων άπίστων είναι πλειοψηφία καί μαθημένη στή σαρκολατρεία έχει διαφθείρει όλες τίς έλληνοπούλες… Ένα έμπειρο μάτι τά βλέπει όλα κυρίως σέ δημόσιους χώρους, γύρω άπό σχολεία, σέ στέκια φθήνιας όπως ό Σκλαβενίτης στήν παλιά ΙΖΟΛΑ στήν Καλλιθέα, στό ΙΚΕΑ, τά Mall καί διάφορα άλλα παρόμοια στέκια.
Ή Χρυσή Αύγή είχε έντοπίσει τόν τρομερό κίνδυνο τής λαθρομεταναστεύσεως, ώς ένα τεράστιο διαλυτικό στοιχείο τού έλληνικού πληθυσμού γι αύτό καί έχει κάνει σημαία της τό ζήτημα τού μαζικού έποικισμού τής χώρας μέ λαθρο-είσβολείς, άλλόφυλους κι άλόθρησκους άποφασισμένους γιά όλα… Όμως τά κόμματα τού σάπιου κοινοβουλίου έχουν κι αύτά έπενδύσει στούς λαθραίους είσβολείς στή χώρα μας καί ήδη οί πολιτικοί ρεμάλια καί προδότες τύπου σαχλαμαρά μιλάνε γιά ψήφο μεταναστών, μάλιστα… Είναι έτοιμοι νά άποκτήσουν μουσουλμάνους ψηφοφόρους γιατί τό φτύσιμο τών Έλλήνων έχει πάρει άνησυχητικές διαστάσεις καί όργανώνονται οί προδότες πολιτικοί…
Καί βρισκόμαστε τώρα μπροστά σέ νέο έφιάλτη όταν σέ λίγο θά έκλέγουν οί μουσουλμάνοι καί οί σέχτες τους “έλληνική” κυβέρνηση… Μιλάμε δηλαδή γιά μιά άλλη χώρα, ένα ίσλαμικό παρακράτος στήν Έλλάδα τού άρχαίου έλληνικού πολιτισμού, τών γραμμάτων καί τών τεχνών… Μιλάμε γιά τόν πλήρη άφανισμό τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας… Αύτόν τόν έφιάλτη θέλει καί μπορεί νά σταματήσει ή Χρυσή Αύγή, πιστή στήν έλληνική ίστορία καί τό έθνος τών Έλλήνων, άν αύτό πού κάνει ή Χρυσή Αύγή είναι φασισμός, τότε ό ίσλαμισμός ή μεγαλύτερη θρησκεία ίδεολογία τί είναι; Ένα σοκαριστικά έκρηκτικό μίγμα, ό ίσλαμοφασισμός, ή μεγαλύτερη τρομοκρατία καί μάστιγα τής άνθρωπότητας…
Γι αύτό ό έθνικισμός στήν παρούσα φάση είναι τόσο άπαραίτητος, γιατί ύπάρχει έξαρση ίσλαμοφασισμού στόν κόσμο όλόκληρο καί ή Έλλάδα πάντα άποτελεί πρωταρχικό στόχο… Καί λόγω τής άξίας της ώς φορέας γνώσεως καί γνώσεων, άλλά καί ώς φορέας τής άληθούς πίστεως… Ό έθνικισμός δέν έχει καμιά σχέση μέ τόν ίσλαμοφασισμό άφιονισμένων άβάφτιστων τρομοκρατών εισβολέων… Ή Χρυσή Αύγή όρθώνει καί δυναμώνει τίς πατριωτικές δυνάμεις σήμερα καί άγωνίζεται άποφασιστικά γιά Πατρίδα Θρησκεία Οίκογένεια, γιά τήν Έλλάδα, τήν Όρθοδοξία καί τήν έλληνική οίκογένεια, τίς άδούλωτες έλληνικές κοινότητες…
Δημοσιεύτηκε από τον χρήστη