Όδηγούμεθα είς άφανισμόν!


τού κ.Γρηγόρη Καλοκαιρινού.


Είδεχθές Έγκλημα έξελίσσεται έπίσημα καί δεσμευτικά πλέον είς βάρος τής Χώρας, μέ σαφές καί χρονικά προσδιορισμένο άποτέλεσμα τόν άφανισμό της, τό πολύ σέ 30 μέ 40 χρόνια. Οί "δολιοφθορές" καί οί έπιπολαιότητες τών προηγούμενων κυβερνήσεων κατά τών πολυτέκνων κορυφώθηκαν μέ τήν ψήφιση τού 4ου Μνημονίου άπό τούς σημερινούς τά ...ήνία τής δυστυχούς Έλλάδος...


Έπισκεπτόμενοι τήν ίστοσελίδα τού Ύπουργείου Έσωτερικών βλέπουμε: ... Γιά πρώτη φορά άπό τό 1921 οί γεννήσεις στήν Έλλάδα ΥΠΟΧΩΡΗΣΑΝ κάτω άπό τό όριο τών 100.000 άπό τό 2013 καί μετά... (Σχόλιό μου, όταν οί λαθρο/στες είσβολείς έρχονται μέ τά παιδιά στά χέρια καί στίς κοιλιές τών γυναικών τους...)

Τά παρακάτω μνημονιακά μέτρα κατέστρεψαν τούς πολύτεκνους συμπατριώτες μας: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ τού άφορολόγητου τών χρηματικών γονικών παροχών. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ τού διορισμού τών πολύτεκνων έκπαιδευτικών. Καθιέρωση τής ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ μέ τέτοιο τρόπο ώστε νά πληρώνει τό ίδιο ποσό ό πολύτεκνος, μέ όσα τέκνα κι άν έχει, μέ τόν άγαμο! Τό ίδιο ίσχύει καί μέ τήν είσφορά άλληλεγγύης. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ τού έπιδόματος γάμου. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ τών πολυτεκνικών έπιδομάτων καί τής ίσόβιας σύνταξης τής πολυτεκνικής μητέρας. Έπιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης γιά τούς πολύτεκνους πού έχουν αύτοκίνητοάνω τών 1928 κ.έ. Φορολογική καταιγίδα κατά τών πολύτεκνων οίκογενειών. Ό πολύτεκνος φορολογείται όπως ό άγαμος. Έπιβολή τέλους χαρτοσήμου στά πολυτεκνικά έπιδόματα. Κατάργηση τών μετεγγραφών τών πολυτέκνων, γονέων καί παιδιών. Διακοπή τής δωρεάν χορηγήσεως όπωροκηπευτικών καί άλλων προϊόντων στίς πολύτεκνες οίκογένειες. Κατάργηση τού ποσοστού 10% γιά τήν είσαγωγή τών πολύτεκνων στίς σχολές τής Πυροσβεστικής Άκαδημίας. Μείωση τού ποσοστού γιά τίς προσλήψεις τών πολύτεκνων άπό 20% σέ 15%. Ό πολύτεκνος πληρώνει έννιαίο φόρο ίδιοκτησίας άκινήτων όπως ό άγαμος. Μείωση τών άποδοχών στήν άπασχόληση συνταξιούχων πολυτέκνων. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ τής πρόταξης τών τέκνων πολυτέκνων πού προβλεπόταν στό ν.2190/1999...

Τά νέα παιδιά δέν παντρεύονται, προτιμούν νά ζούν μόνα τους, ή νά συζούν άνύμφευτα... Άντίθετα οί οίκογένειες τών άλλοδαπών (μουσουλμάνοι) στή χώρα μας, ύπό συνθήκες "άσχημες", κάνουν 5,6 καί 7 παιδιά ή κάθε μία... Ό στόχος προφανής, νά κυριαρχήσουν πληθυσμιακά στή Θράκη (καί σέ όλη τήν Έλλάδα λέω έγώ...) ώστε νά τήν προσαρτήσουν στήν τουρκιά...

Πηγή: Έφημερίς <<ΣΤΟ ΚΑΡΦΙ>> 27/5/2017

Αύτά γράφει τό άρθρο τής έφημερίδας.

***************
Τό μόρφωμα τών τσιπροκαμένων έχει άναλάβει τήν προδοτική άποστολή νά διαλύσει τήν Έλλάδα καί στά έδάφη μας νά δημιουργήσει μιά χαβούζα άλλοφύλων άλλοθρήσκων δούλων πού τό μόνο πού έχουν άναλάβει νά κάνουν είναι τά παιδιά, κάνουν συνεχώς παιδιά στήν πατρίδα μας γιά νά πετύχουν τήν όριστική άλωση της. Ένα σχέδιο πού οί ίδιοι οί τσιπροκαμένοι γύφτοι έχουν άποδεχθεί γιατί είναι προδότες καί έχουν άφεντικά, τούς έχθρούς τού έθνους μας, αύτούς πού τούς άνέβασαν στήν έξουσία μέ "πούστικο" τρόπο... 

Αύτά τά ρεμάλια τού σάπιου πολιτικού συστήματος ήταν καί τά ρετάλια, όχι μόνο ρεμάλια, τού διεφθαρμένου κοινοβουλίου αύτής τής χώρας, άπό τά άζήτητα τούς πήραν τά άφεντικά τους ώστε ή έξάρτησή τους άπό αύτά νά είναι άπόλυτη, έγιναν έτσι πειθήνια όργανα προδοσίας, άνθέλληνες, γεννημένοι γιά τέτοιες βρωμοδουλειές κατά τών έθνών τού κόσμου, μισούν τά έθνη όπως τά άφεντικά τους, οί πλουτοκράτες τού κόσμου τούτου τής άποστασίας...

Ή Πατρίδα όδηγείται στόν άφανισμό άπό τίς άντίχριστες δυνάμεις, μοιάζει νά μήν μπορούμε νά κάνουμε τίποτε Συνέλληνες... Πλήν όμως ή Έλλάς δέν έξαφανίζεται εύκολα άπό τόν χάρτη, βρίσκεται έδώ χιλιάδες χρόνια, καί έχουμε σκοπό νά μείνουμε γιά πάντα μέ τή βοήθεια τού Θεού, πρώτα καί πάνω άπ'όλα. Άν αύτό τό κάνουν όλοι οί Έλληνες, σύντομα ή πατρίδα μας θά ξαναβρεί τό δρόμο της, θά συναντήση τό ένδοξο παρελθόν της καί θά άφήση καί πάλι άφωνη τήν άνθρωπότητα μέ τόν νέο πολιτισμό της.

Όπως καταλαβαίνετε αύτά δέν μπορούν νά γίνουν μέ σάπια πολιτικά συστήματα καί κόμματα, αύτά τά κάνει ό ΗΓΕΤΗΣ αύτός πού θά κάνει τά πλήθη νά πιστέψουν τήν άποστολή του τήν άπό τόν Θεό δοσμένη!!!

ΕΛΛΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - ΝΕΑ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ - ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΚΡΕΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΩΣ ΨΕΥΔΕΠΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΑΤΑΝΙΚΗ ΑΠΑΤΗ