Περί έθνικισμού...

Πατριώτης... ή λέξη έχει μητέρα της τήν Πατρίδα καί πατέρα της τόν Πατριωτισμό.
Πολλοί κάνουν τό σοβαρό, τό όλέθριο λάθος νά θεωρούν τόν έθνικισμό άπαραίτητο γιά τήν ύπαρξη ένός έθνους κράτους... Δέν γνωρίζουν ότι οί πατριώτες τής κάθε χώρας πού πιστεύουν στό Θεό καί τήν πατρίδα είναι οί μόνοι πού μπορούν νά τήν κρατήσουν όρθια καί ζωντανή; Άντίθετα ό έθνικισμός όπως κι ό κομμουνισμός κτλ είναι ίδεολογίες πού έμποδίζουν τόν πατριωτισμό νά λειτουργήσει αύθόρμητα γιά όλο τόν λαό καί μέ όλα τά πιστεύω του, τά όποία διαφέρουν άπό λαό σέ λαό...
Έπί δικτατορίας φάνηκε τί σημαίνει πατριωτισμός, όλοι οί στρατιωτικοί πού συμμετείχαν έξαιρουμένου τού Ίωαννίδη, είχαν τόν πατριωτισμό μέσα στήν καρδιά τους, έτσι έγιναν τόσα πολλά καλά γιά τήν Έλλάδα καί τούς Έλληνες, όσα δέν έγιναν όλα τά χρόνια τής καταστροφικής συνωμοσίας πού λέγεται μεταπολίτευση... Σήμερα έχουμε γυρίσει στήν πρό Παττακού έποχή προδότες πολιτικοί...
Ό Παττακός πού ό Θεός νά άναπαύση τήν ψυχή του έκανε τίς ύποδομές σέ πόλεις άλλά καί χωριά, ψυγεία με τόν πάγο είχαμε, μέχρι πού ήρθε ό Παττακός καί έκανε έργα σέ όλη τήν έλληνική έπαρχία, δρόμους ρεύμα καί άλλα πολλά... Ένα τηλέφωνο άνά χωριό καί πολύ ήτανε, ίατροφαρμακευτική περίθαλψη γελάγανε κι οί πετρες, Δόξα τώ Θεό οί παλιές έλληνικές ταινίες είναι πολύ ένδεικτικές γιά όσους βαριούνται να δούν τά στοιχεία.
Ό πατριωτισμός τού κάθε λαού τόν κάνει άμυντικό καί προστατευτικό γιά τήν πατρίδα του, κι όχι έπιθετικό καί άρπαγα, σκεφθείτε νά ήταν όλοι οί λαοί έθνικιστές, θά είχαμε συνεχώς πόλεμο παντού... Βέβαια ύπάρχουν σκλαβωμένες πατρίδες καί ό κάθε λαός τίς θέλει πίσω, αύτό είναι θεμιτό καί οί πατριώτες μπορούν νά τό κάνουν μέ σωστή ήγεσία... Οί έθνικιστικές διαμάχες μεταξύ έθνών άλλά καί μέσα σέ ένα έθνος δημιουργούν έντάσεις καί άντιπατριωτικό κλίμα.
Κι ό παρανοϊκός έρντογάν έθνικιστής είναι καί θέλει νά καταλάβει τώρα καί τήν ύπόλοιπη Έλλάδα διότι θεωρεί ότι αύτό είναι τό σωστό, τί νά κάνουμε έμείς σήμερα νά ύποκύψουμε στόν έθνικισμό του; Θέλει τά νησιά μας, νοσταλγεί τή Θεσσαλονίκη, θέλει τή Θράκη τά πετρέλαιά μας καί άλλα πολλά... Καί κάνοντας αύτά δείχνει πόσο κακός σύμβουλος είναι ό έθνικισμός.
Άλλά ύπάρχει ή ίστορία καί είναι έκεί καταγεγραμένα όλα, ξέρουμε τί είμασταν καί πού είμασταν ώς λαός, αίώνες όλόκληρους, καί πού ήταν οί τούρκοι καί πού βρίσκονται σήμερα ώς κατακτητές όλόκληρης τής έλληνικής Μικράς Άσίας... Καί αύτό τό έθνικιστικό τους θράσος, θά τό πληρώσουν πολύ άκριβά, γιατί πιά ένοχλούν σοβαρά καί τόν Πούτιν καί τόν Τράμπ...
Έμείς είμαστε έλληνορθόδοξος λαός αίώνες τώρα, έχουμε χιλιάδες Άγίους Έλληνες, τί σημαίνει αύτό; Ότι έχουμε προσβευτές άκόμη κι έκεί πού δέν μπορούν νά πάνε οί πολλοί άνθρωποι, ένώπιον τού Θεού!!! Ποιός τό κατανοεί αύτό; Άκόμη καί στήν όρθόδοξη Έλλάδα οί πολλοί τό κοροϊδεύουν... 
Άκόμη καί οί μητροπολίτες μας καί οί παπάδες μας κι ό άρχιεπίσκοπος, δέν βλέπουν, τυφλώθηκαν άπό τόν οίκουμενισμό καί τήν άποστασία... Καί πρέπει νά σάς θυμίσω ότι χειρότερος τού έθνικισμού είναι ό οίκουμενισμός ώς έργαλείο τής νέας τάξεως πραγμάτων, γιατί χτυπάει ύπουλα τόν πατριωτισμό καί δίνει χώρο στόν έθνικισμό πού κάποιοι άπό σάς, καί καλά κατηγορείτε...
Έμείς οί πατριώτες πού πιστεύουμε στό Θεό καί ύπολογίζουμε στή βοήθειά του μπορούμε νά ξαναπάρουμε πίσω τά έλληνικά έδάφη πού χρόνια τώρα είναι κατεχόμενα, θά τά πάρουμε όπως λέγουν οί Άγιοί μας μέ θαυματουργικό τρόπο κι όταν ό Θεός τό άποφασίσει, ό Θεός όρίζει τόν χρόνο καί είναι άκριβοδίκαιος!
Λέει κάποιος συμπατριώτης μας ότι ό  έθνικισμός στήν ούσία είναι αύτός πού βύθισε καί βυθίζει τίς χώρες καί τούς λαούς στό σκοτάδι τού μίσους. Έντάξει ίσως νά είναι κι έτσι, γι αύτό πρέπει όσοι άγαπούν τήν πατρίδα μας νά πιστεύουν καί στό Θεό, διότι κάνοντας χριστιανική ζωή ή καρδιά μας παίρνει δύναμη καί δώρα Θεού πού θά ώφελήσουν τήν Έλλάδα μας κι έμάς τούς ίδιους...
Είναι γνωστή πάντως ή ρήση τού Ντε Γκωλ, πού φαίνεται νά άπαντά σέ αύτό τό ερώτημα: «Πατριωτισμός είναι όταν βάζεις πάνω απ' όλα τήν άγάπη γιά τή χώρα σου. Εθνικισμός είναι όταν βάζεις πάνω απ' όλα τό μίσος γιά τίς άλλες χώρες». Είναι γνωστό έπίσης ότι ό όρος «σωβινισμός» σημαίνει τόν ύπερβολικό, πολεμοχαρή καί φανατικό έθνικισμό...
Αύτό πού ένώνει έναν λαό είναι ό πατριωτισμός. Πατριωτισμός και έθνικισμός είναι διαφορετικά πράγματα, άλλο ή άγάπη στήν πατρίδα μου κι άλλο ή ίδεολογική μάσκα ή όποία κρύβει τήν άνασφάλειά μου άπό τήν ύπαρξη τών άλλων πατρίδων...
Πατριωτισμός, είναι ή άμυνα για τό συμφέρον τής χώρας μου (και κυρίως τού λαού μου), χωρίς να εκφράζονται κατακτητικές-φασίζουσες αντιλήψεις τύπου έρντογάν, γιά Αίγαίο καί τόσα άλλα πού άφορούν τήν Έλλάδα καί τά έδάφη μας, τίς θάλασσές μας τόν ύποθαλάσσιο πλούτο μας κι άλλα πολλά...
Κάτι πού έχει τίς ρίζες του στή γαλλική έπανάσταση είναι ό "έθνικισμός Δούρειος Ίππος". Το όνομα αυτής της ''ίδεολογίας=είδωλολατρικές θρησκευτικές αντιλήψεις'' λέγεται Νεοπαγανισμός. Καί θέλω νά πώ έδώ ότι ή Χρυσή Αύγή άκολουθεί τέτοιου είδους άντιλήψεις καί άναβιώνει έναν νεοπαγανισμό στήν Έλλάδα... Είναι γνωστά τά έχουν κάνει καί τά λένε κι οί ίδιοι...
Λέει κάποιος έλλαδίτης:
"Πρέπει να μάθουν τήν αλήθεια. Πρέπει νά μάθουν ότι ό έθνικισμός άπελευθέρωσε τήν Ελλάδα και τις περισσότερες χώρες στην Ευρώπη καί τόν κόσμο, άπο τήν μοναρχία καί τήν τυραννία. Αύτή ή ίδεολογία πού ένώνει τούς άνθρώπους μέ κοινή ταυτότητα καί τούς ώθεί νά απελευθερωθούν, άπό τήν έξουσία μιάς άλλης κοινότητας άνθρώπων με διαφορετική ταυτότητα. Αυτή ή ιδεολογία που ξύπνησε και πάλι στα μυαλά των ανθρώπων κυρίως απο την Γαλλική επανάσταση".
Καί μόνο πού έπικαλείσαι τήν έωσφορική γαλλική έπανάσταση, τήν μεγαλύτερη συνωμοσία κατά τών έθνών τής γής, σέ κάνει άναξιόπιστο, νά διαβάσης τό βιβλίο τής Νεστα Γουέμπστερ "Παγκόσμια έπανάσταση" γιά νά δείς έκεί όλα τά στοιχεία πού άποδεικνύουν περί τίνος πρόκειται καί ποιοί ήταν οί πρωταγωνιστές, όπως καί τό πότε ξεκίνησαν όλα...
Τήν Έλλάδα δέν τήν άπελευθέρωσε ό έθνικισμός οί ήρωες τής έλληνικής έπαναστάσεως τού 1821 δέν ήσαν έθνικιστές ήταν πατριώτες, τόν Καποδίστρια τόν δολοφόνησαν οί έθνικιστές, οί φανατικοί πού τότε τούς έκμεταλεύθηκαν ξένα κέντρα.
Δέν καταλαβαίνω έπίσης τί σού έκανε ή μοναρχία... Ή τυραννία ύπάρχει τώρα καί είναι αύτό πού ζείς σήμερα... Οί Βασιλείς είχαν καί έχουν έκείνες τίς είδικές σπουδές πού χρειάζονται τέτοιοι ήγέτες λαών καί ήταν πολύ καλύτερη ή Βασιλεία ώς πολίτευμα, οί πολιτικοί τά διέφθειραν όλα κι όχι τό παλάτι πού έλεγαν οί κομμουνιστές γιατί ήθελαν λαοκρατία καί άθεϊα...
Τελικά άπό όσα διάβασα  στούς διαλόγους περί έθνικισμού κατάλαβα ότι ό έθνικισμός είναι σάν τόν κομμουνισμό σέ όρισμένα πράγματα... Δημιουργεί τρομερή σύγχιση στό λαό καί περιλαμβάνει στήν ίδεολογία του καί τόν παγανισμό, κάτι πού τόν κάνει άθεη ίδεολογία... Άλλά κι ό τσίπρας άθεος είναι καί σήμερα ύποφέρουμε άπό αύτόν τόν άθεο, αύριο άπό ποιόν;
Αύτή είναι ή είκόνα τού σάπιου καί διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος κι αύτά είναι τά κόμματα τής διαφθοράς καί τής διαπλοκής μηδενός έξαιρουμένου πιά, μετά τά όσα διαδραματίζονται στήν Χρυσή Αύγή τήν όποία στηρίξαμε καί πιστέψαμε παρά τίς έπιφυλάξεις μας... Τό θέμα πατριωτισμός - έθνικισμός τό είχα θέσει άρκετές φορές σέ άρθρα μου καί στό twiter.
Τελειώνω λέγοντας ότι οί τσιπροκαμένοι παίζουν άκριβώς τό ίδιο παιχνίδι, διότι ό Καμμένος παίζει τό ρόλο τού έθνικιστή καί ό τσίπρας τού άριστερού πατριώτη, σχήμα όξύμωρον, όμως έδώ μιλάμε γιά ρόλους καί δέν τά είδαμε όλα άκόμη... Θά φρίξουμε μέ αύτά πού έρχονται... Κανείς δέν νοιάζεται πού κλείνουν τά στρατόπεδα τής χώρας μας καί γίνονται κατοικίες λαθρομεταναστών καί όχι μόνο, ύπάρχει σχέδιο μιάς Έλλάδας χωρίς στρατιωτικές έγκαστάσεις καί δυνάμεις, θά μάς παραδώσουν ώς πρόβατα έπί σφαγή αύτοί οί άδίστακτοι προδότες... 
Πάντως ό κομμουνισμός παραμένει ό χειρότερος έχθρός τού άνθρωπίνου γένους καί τής Έλλάδος κι αύτό περνάει έτσι, ύπουλα, στά μουλωχτά, στά ψιλά, δέν είναι καθημερινό θέμα συζητήσεων... Άντιθέτως οί άριστεροί είτε είναι γιαλατζί σάν τόν τσίπρα καί τό κόμμα του, είτε είναι κουκουέδες, μού φαίνεται ότι είναι οί πιό ήρεμοι άνθρωποι στήν Έλλάδα άφού οί βρωμοδουλειές τους πάνε μιά χαρά... Φυσικά όλο τό πολιτικό σύστημα είναι σάπιο καί προδότες οί πολιτικοί όλοι, άφού δέν φεύγει κανείς καταγγέλοντας αύτό τό σάπιο καί προδοτικό πολιτικό σύστημα... 
Ό έλληνισμός σβήνει, ή νεολαία μας έφυγε, δραπέτευσαν άπό τήν Έλλάδα, τήν έκαναν καί κοιτάνε τό άτομικό τους συμφέρον, οί έπιχειρήσεις τό ίδιο πήγαν σέ γειτονικές χώρες πού είναι κατά κανόνα έχθρικές πρός τήν Έλλάδα γιά τό άτομικό τους συμφέρον κι αύτές, καί οί λαθρομετανάστες καί τά παιδιά πού κουβάλησαν έδώ, καί πού θά κάνουν έδώ, θά γίνουν ή νέα μουσουλμανική έλλάδα, μακάρι νά πεθάνουμε πρίν γίνουν όλα αύτά...
Δημοσιεύτηκε από τον χρήστη

https://pointsoftimes.blogspot.com/

_

_

Translate my blog to

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Εγγραφείτε τώρα