Αφού άρπαξαν τις συντάξεις και τους άφησαν ψίχουλα οι άρπαγες της Ευρωπαικής Ένωσης, τώρα ψηφίζουν νόμους να χορηγείται χάπι αυτοκτονίας στους ηλικιομένους που θέλουν να πεθάνουν !

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ

Ολ­λαν­δία: Νο­μο­σχέ­διο για να χο­ρη­γεί­ται «χάπι αυ­το­κτο­νί­ας» στους ηλι­κιω­μέ­νους που θέ­λουν να πε­θά­νουν
Θυ­μά­στε εκεί­νο το «οι άν­θρω­ποι δεν πε­θαί­νουν κιό­λας, ζουν πολλά χρό­νια μετά την συ­ντα­ξιο­δό­τη­ση τους» που είχε ανε­ρυ­θρί­α­στα εκ­στο­μί­σει πριν λίγα χρό­νια ο τότε υπουρ­γός υγεί­ας Ανδρ. Λο­βέρ­δος;
Στην Ολ­λαν­δία, την προ­ο­δευ­μέ­νη αυτή χώρα της Ε.Ε, φαί­νε­ται πως…


βρή­καν τη λύση στο πρό­βλη­μα που είχε θέσει ο κ.Λο­βέρ­δος . Έτσι, βου­λευ­τές της αντι­πο­λί­τευ­σης ανα­κοί­νω­σαν την πρό­θε­σή τους να φέ­ρουν στη Βουλή νόμο με τον οποίο άτομα άνω των 75 ετών θα επι­τρέ­πε­ται να προ­βούν σε ευ­θα­να­σία!
Πως; Με το επο­νο­μα­ζό­με­νο «χάπι αυ­το­κτο­νί­ας», το οποίο θα χο­ρη­γεί­ται σε κάθε ηλι­κιω­μέ­νο άνω των 75 ετών που επι­θυ­μεί να βάλει τέλος στη ζωή του και δεν μπορεί να ζήσει με την σύνταξή του! Αν και το ζή­τη­μα της ευ­θα­να­σί­ας στη χώρα είναι αρ­κε­τά παλιό (η Ολ­λαν­δία ήταν η πρώτη χώρα που απο­ποι­νι­κο­ποί­η­σε την υπο­βοη­θού­με­νη ευ­θα­να­σία το 2001), το θέμα επα­νήλ­θε στο προ­σκή­νιο εξαι­τί­ας έρευ­νας που έδει­ξε ότι ένας διό­λου ευ­κα­τα­φρό­νη­τος αριθ­μός ολ­λαν­δών άνω των 55 ετών εξέ­φρα­σε την επι­θυ­μία να πε­θά­νει!
Σύμ­φω­να με την έρευ­να, 10.156 ολ­λαν­δοί άνω των 55 ετών έχουν ισχυ­ρή επι­θυ­μία να βά­λουν τέλος στη ζωή τους έτσι ώστε να απο­φύ­γουν «να γε­ρά­σουν με κλο­νι­σμέ­νη υγεία». Ο υπουρ­γός Υγεί­ας της Ολ­λαν­δάς χα­ρα­κτή­ρι­σε τα απο­τε­λέ­σμα­τα της έρευ­νας ως ένα «σο­βα­ρό κοι­νω­νι­κό ζή­τη­μα για την κυ­βέρ­νη­ση και την κοι­νω­νία και αποφάσισε να τους διευκολύνει », ενώ το όλο θέμα ανα­δει­κνύ­ει την ευ­ρύ­τε­ρη απο­ξέ­νω­ση των αν­θρώ­πων στην σύγ­χρο­νη κα­πι­τα­λι­στι­κή κοι­νω­νία.
Σύμ­φω­να με την βου­λευ­τή Κάρλα Ντικ-Φά­μπερ, «οι ηλι­κιω­μέ­νοι νιώ­θουν άχρη­στοι σε μια κοι­νω­νία που δεν εκτι­μά τους ηλι­κιω­μέ­νους. Είναι αλή­θεια ότι υπάρ­χουν άν­θρω­ποι που ζουν σε κα­θε­στώς μο­να­ξιάς, άλλοι που υπο­φέ­ρουν και αυτό δεν είναι κάτι που μπο­ρεί εύ­κο­λα να το ξε­πε­ρά­σεις».
Ση­μειώ­νε­ται ότι στην Ολ­λαν­δία, η ευ­θα­να­σία απο­τε­λεί το 4-5% των συ­νο­λι­κών θα­νά­των κάθε χρόνο. Το 2018 οι θά­να­τοι από ευ­θα­να­σία ξε­πέ­ρα­σαν τους 6000, κάτι που υπο­λο­γί­ζε­ται σε πε­ρί­που 20 υπο­βοη­θού­με­νες αυ­το­κτο­νί­ες τη μέρα!
Σε κάθε πε­ρί­πτω­ση η νέα πρό­τα­ση για το «χάπι αυ­το­κτο­νί­ας» ανοί­γει και πάλι πλα­τιά συ­ζή­τη­ση στη χώρα για το ζή­τη­μα της ευ­θα­να­σί­ας, τόσο για το ηθικό ή μη του θέ­μα­τος, όσο κυ­ρί­ως για τους κοι­νω­νι­κούς λό­γους που οδη­γούν τό­σους πολ­λούς αν­θρώ­πους σε μια ανε­πτυγ­μέ­νη χώρα της Ευ­ρώ­πης να επι­θυ­μούν το θά­να­το.