Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ-ΑΝΟΙΞΕ ΚΑΙ Η 5η ΣΦΡΑΓΙΔΑ.


Παρακολουθούμε τα γεγγονότα που συμβαίνουν εν μέσω Σαρακοστής και παρατηρούμε ότι μετά την 4η σφραγίδα άνοιξε και η 5η Σφραγίδα,που περιλαμβάνει το Χριστιανικό Διωγμό.Διώκεται σήμερα ο Χριστός και μαζί και οι Χριστιανοί,εν μέσω του Κορονα’ι’ού.
Με λύπη βλέπουμε να έχουν κλείσει οι Ορθόδοξες Εκκλησίες στο Μαυροβούνιο.στην Κύπρο,την Ελλάδα,ενώ κλειστός είναι ο Ναός της Γεννήσεως στη Βηθλεέμ και ο Πανάγιος Τάφος που βρίσκεται στο Ναό της Αναστάσεως.

Λόγω του Κορονα’ι’ού έχουν κλείσει και τα Μουσουλμανικά Τεμένη στη Μέκκα και το Τέμενος του Ομάρ στο ΄Ορος του Ναού,στα Ιεροσόλυμα.
Επίσης λόγω της μεγάλης έξαρσης του Κορονα’ι’ού,κλειστές παραμένουν και όλες οι Καθολικές εκκλησίες στην Ιταλία.Τόσο στην Ιταλία,όσο και στην Ελλάδα και την Κύπρο,η Θεία Λειτουργία μεταδίδεται μέσω της Τηλεόρασης.
Τα μέτρα αντιμετώπισης του Κορονα’ι’ού σε παγκόσμιο επίπεδο,περιλαμβάνουν κλείσιμο σχολείων,καταστημάτων,εργοστασίων,εταιριών,καραντίνες σε πόλεις ,με αποτέλεσμα να καταρρακώνεται η παγκόσμια οικονομία.
Ας δούμε τι αναφέρει η Αγία Γραφή αλλά και πολλοί Γέροντες και Άγιοι,στο θέμα του κλεισίματος των εκκλησιών,αλλά και των σημερινών μέτρων.
Και τώρα αρχίζει το λύσιμο της 5ης Σφραγίδας.Με το άνοιγμά της νέα σκηνή,εντελώς διαφορετική από τις προηγούμενες,αποκαλύπτεται μπροστά στα μάτια του Ευαγγελιστού Ιωάννη.
Η νέα αυτή σκηνή δεν προκαλεί ίλιγγο τρόμου και αγωνίας,αλλά φέρει παρηγοριά και ελπίδα για τους πιστούς.Αποκαλύπτει την τιμητική θέση που θα βρίσκονται οι μακάριες ψυχές όλων εκείνων,που μαρτύρησαν και θα μαρτυρήσουν,μέχρι το τέλος του κόσμου,για την πίστη τους στον Χριστό.
Σε αυτή την σφραγίδα δεν δείχνει τη δυναμή του ο θάνατος.Ο Άδης δεν μαζεύει ψυχές,γιατί οι ψυχές αυτές είναι των ευσεβών Χριστιανών,των ομολογητών και των μαρτύρων της Πίστεως.
Οι ψυχές των μαρτύρων βρίσκονται γύρω και κοντά στο Θυσιαστήριο..Το Θυσιαστήριο εδώ που βλέπει ο Ιωάννης,βρίσκεται σε πλήρη αρμονία με τη σκηνοθεσία του Ουρανού,σαν τόπος διαμονής του Θεού.Ο τόπος αυτός παριστάνεται εδώ ,σαν ναός,που έχει και το θυσιαστήριό του.
Γιατί όμως βρίσκονται εκεί υποκάτω του θυσιαστηρίου οι ψυχές των Μαρτύρων;
Θέλει με αυτό να φανερώσει ότι εκεί είναι τελείως ασφαλείς και δεν έχουν πλέον κανένα κίνδυνο.
Θέλει ακόμη να δείξει ότι το Θυσιαστήριο είναι ασφαλές και απαραβίαστο στον Ουρανό.
Θα το εννοήσουμε αυτό,αν θυμηθούμε,ότι το θυσιαστήριο,η Αγία Τράπεζα και εδώ στη Γη άλλοτε ήταν το πλέον ασφαλές σημείον παντός καταδιωκομένου.
Εδώ στη Γη,βεβαίως κατεδιέκωντο οι πιστοί και θα καταδιώκονται συνεχώς,χωρίς να βρίσκουν ασφάλεια πουθενά.Ήταν και θα είναι στο μέλλον συνεχώς,σαν τα κυνηγημένα πουλιά..Τους αδικούσαν και τους κυνηγούσαν οι άπιστοι και οι ασεβείς για να τους εξοντώσουν.Ο Κύριος προανήγγειλε στους πιστούς Του όλων των γενεών τους διωγμούς αυτούς,καθόρισε μάλιστα και τον τρόπο με τον οποίο θα τους αντιμετωπίζουν οι οπαδοί Του.
«Ει εμέ εδίωξαν και υμάς διώξωσιν».
Ευτυχισμένους και ασφαλείς τους βλέπει τώρα ο Ιωάννης,όλους αυτούς,που πέθαναν για την ομολογία και την μαρτυρία του Ιησού Χριστού.Τα δεινά όλα τελείωσαν πλέον γι αυτούς και είναι τώρα κάτοικοι στο ασφαλέστερο σημείο του Σύμπαντος κόσμου.
Η θάλασσα αναγνώστα,πάντοτε θα αγριεύει και θα είναι τρικυμισμένη και η Εκκλησία του Χριστού πάντοτε θα διώκεται.Μακάριοι όμως και καλότυχοι θα είναι εκείνοι που θα κρατήσουν την πίστη τους,χύνοντας και το αίμα τους για τον Χριστόν.
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΕΞΗΓΗΜΕΝΗ.
ΑΡΧΙΜ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ.
Αειμνήστου π. Φιλοθέον Ζερβάκου (1884-1980).
…Άλλοίμονον! Άλλοίμονον εις τόν κόσμον, ποια θλΐψις πρόκειται νά έλθη εις τούς κατοίκους τής γης, όταν πολλοί άπό τούς κατοίκους τής γής, όταν πολλοί άπό τούς άρχοντας τής γής, καί τής πολιτείας καί τής
 
εκκλησίας, είναι ύπηρέται καί δούλοι τού Αντίχριστου!… Οί άρχοντες τής εκκλησίας καί τής πολιτείας εις τάς πονηρός ήμέρας μας κοιμώνται τόν βαρύτατον ύπνον τής άμελείας καί τής ραθυμίας. Έάν δέν έξυπνήσουν καί δεν έξυπνήσουν τόν κλήρον καί τόν λαόν εις μετάνοιαν, εις εργασίαν των έντολών τού Θεού, των αρετών καί των καλών έργων, θά δώσουν λόγον κατά την ημέραν τής κρίσεως, καί θά τιμωρηθούν.

… Βλέπω δέ καί ένα σκότος πού έρχεται νά καλύψη τήν γήν μαζί μέ μίαν μεγάλην οργήν. Βλέπω συγχρόνως ότι τό φώς έγινε σκότος βαθύ, τό δέ σκότος έγινεν άμέτρητον σκότος. «Ω εις ποιον σκότος βαδίζομεν! 
 έσονται λιμοί καί λοιμοί, σεισμοί, καταποντισμοί…». Αυτά βλέπομεν νά έκπληρώνωνται ημέρα μέ τήν ημέραν, οί δέ άνθρωποι κλείνουν τά μάτια καί τά αύτιά τους διά νά μή βλέπουν ούτε νά άκούν καί μετανοήσουν* άγωνίζονται μόνον ποιος νά ύπερτερήση τόν άλλον εις τήν κακίαν, ποιό έθνος νά ύπερτερήση τό άλλον εις τούς εξοπλισμούς, διά τήν καταστροφήν τήν ψυχικήν καί σωματικήν, καί τόν θάνατον τών συνανθρώπων των, τών άδελφών των καί τών ιδίων* καί ποιος νά ύπερτερήση τών άλλων εις τάς εφευρέσεις καί έπιστήμας όχι διά τήν ώφέλειαν καί σωτηρίαν τών ψυχών των, άλλά διά νά πετάξουν, νά άνέβουν εις τήν Σελήνην, τόν Άρην καί τούς άλλους πλανήτας, νά κτίσουν εκεί οικίας, νά αγοράσουν αγρούς, νά ζήσουν ευτυχείς εις αιώνα τόν άπαντα.
 .. Δυστυχώς τάς άρχάς καί εξουσίας τού κράτους καί τής ’Εκκλησίας τάς διευθύνει ό «Αρχών τού σκότους καί ή μασσωνία… Οιμοι! Οίμοι! Πού καταντήσαμε! 0ι δέ άρχοντες είναι, ώς επί τό πλεiστόν, όργανα τού πονηρού. Δέν γνωρίζω τί νά είπω* «Θοϋ Κύριε φυλακήν τό στόματί μου καί θύραν περιοχής περί τά χείλη μου», και φεύγε, σιώπα καί σώζου, άλλά καί πού νά φύγη κανείς, παντού δέ ό εχθρός έχει άπλώσει τάς παγίδας του, καί εις τάς πόλεις καί εις τάς ερήμους καί εις τήν ξηράν καί εις τήν θάλασσαν, μόνον εις τόν ούρανόν, εκεί πρέπει νά φύγη κανείς διά νά σωθή.
 Ό αρχών τοϋ σκότους ετοιμάζει πόλεμον.
… Εις τάς παρούσας πονηράς ημέρας, ό άρχων τοΰ σκότους ετοιμάζει πόλεμον κατά τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας καί τών ολίγων ορθοδόξων εκλεκτών Χριστιανών. ’Έχει όλα του τά στρατεύματα έτοιμα, ορατούς καί άοράτους δούλους του, μέσα εις τούς οποίους εύρίσκονται καί πάπαι καί πατριάρχαι καί βασιλείς καί άρχοντες τών εθνών καί τών εκκλησιών, αλλά μήν τούς φοβηθώμεν νά μένωμεν άσάλευτοι εις τήν ορθόδοξον πίστιν μέχρι θανάτου, διά νά κληρονομήσωμεν τήν ουράνιον Βασιλείαν. Τούς εχθρούς τής πίστεώς μας ό Κύριος θά τούς συντρίψη ώς σκεύη κεραμέως καί ήμεΐς θά ψάλλωμεν… Ούτως άπολοϋνται οί άμαρτωλοί από προσώπου τοΰ Θεοϋ, καί οί δίκαιοι εύφρανθήτωσαν…
… Ό Χριστός εΐπεν, όταν άκούετε ειρήνην κοντά είναι ό πόλεμος καί ό όλεθρος καί ή απώλεια. ‘Όταν ή κακία αυξάνει καί πλεονάζει, τότε έρχεται ή οργή Κυρίου. Ή μετάνοια είναι τό μέσον τής σωτηρίας τών ανθρώπων, άλλά μετάνοια σήμερον δέν ύπάρχει, σπανίζει. Ό Πανάγαθος Θεός νά γίνη ϊλεως καί νά μάς σώση όλους δωρεάν, νά μή μάς άνταποδώση κατά τά έργα μας…

 ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΕΛΕΙΑΣ
ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ Β’ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

«Θα έρθουν ανίατες αρρώστιες. Θα γίνουν πόλεμοι. Να μετανοήσετε. Αν δεν μετανοήσετε, να περιμένετε να ‘ρθεί η τρίτη καταστροφή»

panagiaeikonia
*Από το βιβλίο: «Η αποκάλυψη και οι εμφανίσεις των αγίων νεοφανών μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης»
 –Η Μαυροφόρα που κάθεται δίπλα μου, μου λέει να σας πω «Θα έρθουν ανίατες αρρώστιες.Θα γίνουν πόλεμοι. Να μετανοήσετε. Αν δεν μετανοήσετε, να περιμένετε να ‘ρθεί η τρίτη καταστροφή». -Ποιά θα είναι , Δούκα, αυτή η τρίτη καταστροφή, με ρώτησε ο Μάρκος. -Που να ξέρω , Μάρκο, τι είναι αυτή η τρίτη καταστροφή; Αυτά μου λένε να σας πω, αυτά λέω.

Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος: «Φοβούμαι ότι πολύ σύντομα θα ακολουθήσει συμφορά στο ανθρώπινο γένος»

 4.Φοβοῦμαι ὅτι πολύ σύντομα θά ἀκολουθήση συμφορά στό ἀνθρώπινο γένος, ἐπειδή οἱ περισσότεροι ἀπό τούς ἄρχοντες καί τόν λαό, τούς κληρικούς καί λαϊκούς, βαδίζουν τόν εὐρύχωρο δρόμο, πού ὁδηγεῖ στήν καταστροφή… Ἐμεῖς μέ ὑπομονή ἄς βαδίζουμε τόν στενό δρόμο τῆς ἀρετῆς, προσβλέποντες στόν Ἀρχηγό τῆς πίστεώς μας καί θεωρώντας τά τοῦ κόσμου σκουπίδια, γιά νά κερδίσουμε τόν Χριστό…
5.Πραγματι σέ χάος μεγάλο βρίσκεται ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα. Βαδίζει κατά κρημνῶν. Βαδίζει στό σκοτάδι καί χωρίς πυξίδα. Ποῦ τελικά θά καταντήση; Ἐκεῖ πού κατάντησαν ὅλοι οἱ ἁμαρτωλοί καί παραβάτες τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, ἀνά τούς αἰῶνες… Ἡ γενεά μας εἶναι πονηρή καί πρός τούς πονηρούς ὁ Κύριος ἀποστέλλει ἀνάλογες τιμωρίες γιά μετάνοιά τους.
6.Δύο πράγματα θά ἀναχαιτίσουν τήν ὁρμή τοῦ κόσμου πρός τήν κακία καί τήν ἀπώλεια, ἡ μετάνοια καί ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ. Ἀφοῦ μετάνοια ἀληθινή δέν ὑπάρχει, μένει ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ καί τό ἔλεος Του.

Προφητεῖες τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ.

 57. Οἱ κληρικοί θά γίνουν οἱ χειρότεροι καί οἱ ἀσεβέστεροι τῶν ὅλων.

 90. Τόν Πάπαν νά καταράσθε, διότι αὐτός θά εἶναι ἡ αἰτία.

ΕΛΕΓΕ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ…

 – Αυτά που θα δουν τα μάτια μας και θα ακούσουν τα αυτιά μας από εδώ και πέρα δεν θα τα έχουμε ποτέ ξαναδεί ούτε ξανακούσει.Μέσα στην επόμενη εικοσαετία θα γίνουν φοβερά πράγματα.Οι Ευρωπαίοι για παράδειγμα θα πάνε να καταργήσουν το άβατο του Αγίου Όρους.

Αποτέλεσμα εικόνας για αμβροσιος λαζαρης

 -Θα γίνονται πόλεμοι παντού.Η Ελλάδα δεν θα αναμιχθεί πουθενά και θα έχει μικρές απώλειες.:Αλλά θα υπάρχει φτώχεια,λιμός,θα κλείσουν και τα σύνορα.Εσύ θα ζεις,εγώ δεν θα ζω.Θα ζεις και θα το θυμάσαι.Τότε θα μείνουν δύο εκατομμύρια Έλληνε πιστοί στον Κύριο.Από αυτούς θα βγουν μάρτυρες.Ο σωστός Χριστιανός πρέπει να έχει πίστη,αγάπη,ειλικρίνια,δικαιοσύνη,φιλανθρωπία.
 -Στους  έσχατους χρόνους οι χριστιανοί θα πορεύονται όπως θα διατάσει τότε ο Κύριος.Όμως εκεί θα είναι ο Κύριος και δεν θα αφήσει τον άνθρωπο.Θα μας βοηθά σε ότι θέλουμε.Δεν θα μας αφήσει,να είστε βέβαιοι και πιστοί.Γι αυτό θέλει να έχουμε εκείνες τις ημέρες ΠΙΣΤΗ!
-Πάνω απόλα παιδιά μου,να κρατήσουμε την πίστη μας στον Κύριο κι ας έρθουν μέρες δύσκολες και ας έρθουν μέρες δοκιμασίας.Μέσα στους αιώνες πέρασαν τέτοιες εποχές.Και βλέπουμε άλλους τους σταυρώνανε στο σταυρό,άλλους τους έκοβαν 20 κομμάτια,αλλά δεν προδώσανε το Χριστό και ζούνε στους Ουρανούς στους αιώνες των αιώνων.Πόσο μεγάλη πίστη είχαν!Και αυτή η πίστη δεν είναι μόνο για τα δύσκολα μελλοντικά πράγματα,είναι γενικώς.Η πίστη είναι η κινητήριος δύναμις και χωρίς αυτήν ο άνθρωπος δεν θα κατόρθωνε τίποτα.Ζητούσε πίστη ο Κύριος!
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΓΕΡΩΝ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ
Ο Πνευματικός της Μονής Δαδίου.
Τόμος Β¨
«Έρχεται, όπου νά ’ναι, μεγάλη κρίση στην Ελλάδα. Θα κλείσουν μαγαζιά, θα απολυθούν υπάλληλοι, θα κλείσουν μαγαζιά και επιχειρήσεις. Μη ρωτάς τι πείνα έρχεται! Πάνε αυτά που ήξεραν (εξαλλοσύνες, σπατάλες, καλοπέραση…)!
 Για τον Γέροντα πατέρα Σεραφείμ Δημόπουλο (1937–2008) έχουμε ξαναγράψει και παλαιότερα (20/2/2013) παρουσιάζοντας ακροθιγώς την αγιασμένη του μορφή σε μια σύντομη αλλά περιεκτική ανάρτηση. Το 2007, σε μία συζήτηση αποκάλυψε τα εξής σε πνευματικό του τέκνο (τον π. Παύλο Τσουκνίδα): «Έρχεται, όπου νά ’ναι, μεγάλη κρίση στην Ελλάδα. Θα κλείσουν μαγαζιά, θα απολυθούν υπάλληλοι, θα κλείσουν μαγαζιά και επιχειρήσεις. Μη ρωτάς τι πείνα έρχεται! Πάνε αυτά που ήξεραν (εξαλλοσύνες, σπατάλες, καλοπέραση…)! Το ψωμί, τώρα το πετάνε! Όμως σ’ αυτήν την κρίση που έρχεται –θα είναι παγκόσμια βέβαια– αλλά στην Ελλάδα θα είναι μεγαλύτερη· θα πουν το “ψωμί–ψωμάκι’”! Δουλειές, δεν θα υπάρχουν. Έρχεται φτώχεια και πείνα, πάτερ Παύλε! Σου το λέω, να το ξέρεις!».
 Από το βιβλίο: «Ασκητές μέσα στον κόσμο», Τομ. β΄, Βιογραφία κδ΄, σελ. 350, 368, 370 και 371–372.
Μακαριστός Χριστόδουλος: «Ετοιμάζουν γενική έφοδο κατά της χώρας… Η πίστη είναι η ελπίδα μας»
 Τα αίτια της πρωτοφανούς εκστρατείας εναντίον της Εκκλησίας δεν είναι μόνον τα ανομήματά μας, υπαρκτά ή μη, είναι και άλλα πολλά. Όλα δείχνουν, και πολλοί πλέον το αποδέχονται, ότι οι επιθέσεις είναι συντονισμένες και μεθοδευμένες.
 Τούτη την ώρα των σαρωτικών μεταλλαγών που η παγκοσμιοποίηση επιφέρει στους λαούς, ο ελληνορθόδοξος χαρακτήρας μας είναι απαραίτητος στην κοινή ευρωπαϊκή συνείδηση. Η ευρωπαϊκή κουλτούρα και παράδοση έχει άμεση αναφορά στην ελληνορθόδοξη ιδιαιτερότητα μας. Αυτά τα δύο οφείλουμε να τα καλλιεργήσουμε αναπόσπαστα· δηλαδή, να μην επιτρέψουμε να γίνουμε πολτός μέσα στην Ευρώπη, χωρίς συνείδηση πολιτισμού, αλλά ασφαλώς ούτε και εθνοσοβινιστές. Τώρα είναι η ώρα για τη μεγάλη έξοδο της Εκκλησίας μας προς την Ευρώπη, με κοινό παρονομαστή τον χριστιανισμό απέναντι στους κινδύνους του τεχνοκρατισμού, των απρόσωπων δομών, του έντεχνου περιορισμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της πνευματικής φτώχειας.
Αυτό το εξάμβλωμα θέλουν να επιβάλουν στον τόπο μας όσοι μάχονται την Εκκλησία ή θέλουν να της αφαιρέσουν —ή, έστω, να της περιορίσουν— τη δυνατότητα αξιόπιστου λόγου. Όσο ο παπάς της Εκκλησίας μας θα συνεχίσει το λαμπρό έργο του, όσο ο λαός θα μας εμπιστεύεται, κανείς δεν θα τολμά να μας επιτεθεί. Όταν όμως θα είμαστε ηθικά ανίσχυροι, τότε θα δεχτούμε έφοδο επιθέσεων και αυτή την πραγματικότητα βιώνουμε αυτόν τον καιρό. Δεν επιθυμώ να επεκταθώ περισσότερο στο σημείο αυτό, διότι γνωρίζω ότι όχι μόνο εμείς αλλά και ο λαός έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται τα βαθύτερα αίτια της οργανωμένης αυτής πολεμικής του γενικευμένου δημόσιου διασυρμού, για την οποία όμως το έναυσμα το δώσαμε εμείς…
ΟΤΑΝ ΕΡΘΗ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ Θ᾿ ΑΚΟΥΣΤΗ Η ΛΕΞΗ ΔΙΩΓΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ, ΜΗ ΦΟΒΗΘΕΙΤΕ, ΜΗ ΔΕΙΛΙΑΣΕΤΕ. ΕΝΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ, ΔΕΝ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΝ ΟΙ ΑΘΕΟΙ ΑΛΛΑ ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ.
Ἂν ἔρθη ἐποχὴ ποὺ θὰ ἀκούσωμε καὶ ἐμεῖς ὄχι στὸ θέατρο, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα διωγμός. Καὶ θ᾿ ἀκουστῆ ἡ λέξη διωγμὸς ἐναντίον τῶν πιστῶν χριστιανῶν, μὴ φοβηθεῖτε, μὴ δειλιάσετε. Γέρος πλέον ἐπίσκοπος, ποὺ βρίσκομαι στὸ τέλος τῆς ἐπιγείου ζωῆς μου, ὕστερα ἀπὸ πολύπλακτον καὶ περιπετειώδη βίον 40 ἐτῶν στὴν Πατρίδα σᾶς συνιστῶ παιδιά. 
Γέροντας Αυγουστίνος Καντιώτης : Μεγάλες ἡμέρες περιμένουμε ...
Ἐγὼ μὲν δὲν θὰ ζῶ πλέον, θὰ βρίσκομαι ὑπὸ τὸν τάφο, ἀλλὰ ἐσεῖς τὴν φωνὴν τῆς Νικομηδείας, τὴν φωνὴ τῶν μαρτύρων, θ᾿ ἀκούσετε νὰ φωνάζουν, ἀπ᾿ ἄκρου εἰς ἄκρου διωγμός καὶ οἱ Ἐκκλησίες καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ ἐπίσκοποι θὰ ἐξαλείψουν τὸ Εὐαγγέλιο, γιὰ νὰ κηρυχθῆ νέον εὐαγγέλιο. Καὶ ὅτι γίνεται στὴν Ἀλβανία καὶ ὅτι γίνεται σὲ χῶρες μακριά, θὰ γίνη καὶ στὴν Ἑλλάδα, προφητεύω. Ἀλλὰ ἕνα πράγμα νὰ ξέρετε πολὺ καλά, ὅτι δὲν θὰ νικήσουν οἱ ἂθεοι, ἀλλὰ οἱ πιστοί. Ἐσεῖς παιδιά μου ὅσο λίγα καὶ ἂν μείνετε μὲ τὸν Χριστό, μή φοβηθεῖτε, θὰ νικήσετε. Καὶ ἂν ἀκόμα παιδί μου, παιδὶ τοῦ Κατηχητικοῦ Σχολείου, παιδὶ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, τοῦ Πόντου καὶ τῆς Μακεδονίας καὶ ἂν σ᾿ἀρνηθεῖ ἡ μάνα σου καὶ ὁ πατέρας καὶ μείνεις ἕνας μέσα στὴν Πτολεμαΐδα καὶ ἂν ὅλη ἡ κοινωνία τῆς Πτολεμαΐδος γονατίσει μπροστὰ στὸν διάβολο, ἐσὺ μὴ γονατίσεις, νὰ τὸν πολεμήσης καὶ σὺ ὁ ἕνας θὰ νικήσης. 
ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗ ΑΝΩΜΑΛΙΑ. 
Θα γίνει Πολιτειακή ανωμαλία,μόλις γίνει η Πολιτειακή ανωμαλία, αμέσως θα τραβήξει πίσω το κεφάλαιο,το παγκόσμιο κεφάλαιο,το διεθνές κεφάλαιο,μόλις τραβήξει πίσω το διεθνές κεφάλαιο,θα απολυθούν όλοι οι υπάλληλοι.
facebook sharing button
twitter sharing button
email sharing buttontriklopodia.gr