Η νέα Eurobank «γεννήθηκε»! Ολοκληρώνεται το σχέδιο μετασχηματισμού

Η νέα Eurobank «γεννήθηκε» και είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που μέσα στις πρωτόγνωρες τρέχουσες συνθήκες μειώνει δραστικά το ποσοστό των «κόκκινων δανείων» και θα μπορεί να εστιαστεί στο βασικό σκοπό της: τη στήριξη των πελατών της και τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, σκοπό που αποκτά πρόσθετη βαρύτητα στο περιβάλλον της πανδημικής κρίσης.

Το σχέδιο ταχείας εξυγίανσης του ισολογισμού που παρουσίασε η Eurobank το Νοέμβριο του 2018 ολοκληρώνεται. Η Eurobank αναμένεται να ανακοινώσει στα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου 2020 ένα δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων 15,9%. Θα γίνει, έτσι, η πρώτη ελληνική τράπεζα που μέσα στις πρωτόγνωρες τρέχουσες συνθήκες μειώνει δραστικά το ποσοστό των «κόκκινων δανείων» και θα μπορεί να εστιαστεί στο βασικό σκοπό της: τη στήριξη των πελατών της και τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, σκοπό που αποκτά πρόσθετη βαρύτητα στο περιβάλλον της πανδημικής κρίσης.
Ο σχεδιασμός που υλοποιήθηκε περιλάμβανε κατά σειρά:
– τη συγχώνευση με τη Grivalia
– την τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου Pillar (€2,5 δις) και τη συμφωνία με την Pimco για την πώληση μέρους των mezzanine και junior τίτλων της
– την τιτλοποίηση Cairo (€7,5 δις), η οποία ήταν η πρώτη που εντάχθηκε στο σχέδιο Ηρακλής και εγκρίθηκε η μηδενική στάθμισή της στα risk weighted assets της Τράπεζας
– και η συμφωνία με τη doValue για την πώληση της θυγατρικής FPS και μέρους των mezzanine και junior τίτλων του Cairo.
Το τελευταίο βήμα αυτού του σχεδιασμού αποτελεί ο εταιρικός μετασχηματισμός που είχε εξαρχής ανακοινωθεί. Για την υλοποίησή του, τις αμέσως επόμενες ημέρες.
– Διαχωρίζεται η σημερινή Eurobank Ergasias AE σε δύο νομικά πρόσωπα.
– Το πρώτο από τα δύο, η Τράπεζα EUROBANK-Ergasias A.E., θα μετονομασθεί σε Eurobank-Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε (Eurobank Holding) και δεν θα έχει πια τη μορφή τραπεζικού ιδρύματος, αλλά εταιρείας συμμετοχών. Αυτό το νομικό πρόσωπο, η Eurobank Holding θα είναι η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρεία.
– Το δεύτερο, που θα δημιουργηθεί με το νομικό τυπικό της απόσχισης κλάδου, θα είναι τραπεζικό ίδρυμα και θα διενεργεί το σύνολο των τραπεζικών εργασιών, όπως ακριβώς και σήμερα. Τις μετοχές του θα κατέχει κατά 100% η εταιρεία συμμετοχών και η διακριτική επωνυμία θα είναι Τράπεζα Eurobank ΑΕ. (Eurobank).
– Σχεδόν το σύνολο του προσωπικού, τα καταστήματα και όλες οι υποδομές που σχετίζονται με τραπεζικές εργασίες μεταφέρονται στο νέο νομικό πρόσωπο, την Τράπεζα Eurobank ΑΕ.
– Τα δύο νομικά πρόσωπα θα έχουν ακριβώς το ίδιο Διοικητικό Συμβούλιο και την ίδια Διοίκηση
– Στο πλαίσιο αυτό, η ECB θα ανακαλέσει την υφιστάμενη τραπεζική άδεια από την Eurobank Ergasias και θα αδειοδοτήσει την Τράπεζα Eurobank.
Οι αλλαγές αυτές δεν θα έχουν καμία πρακτική επίδραση στις σχέσεις, τις συναλλαγές και τα οικονομικά δεδομένα των πελατών και των μετόχων της Τράπεζας. Οι πελάτες θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται ακριβώς όπως και σήμερα και θα δουν μόνο μια σταδιακή αλλαγή στα λογότυπα των εγγράφων. Οι μέτοχοί μας διατηρούν όλα τα προνόμια και τα δικαιώματά τους και καμία αλλαγή στα οικονομικά στοιχεία που επηρεάζουν τους μετόχους δεν επέρχεται εξαιτίας του εταιρικού μετασχηματισμού.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Eurobank:
Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία («Τράπεζα» ή «Eurobank» ή «Διασπώμενη») ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που συνεδρίασε στις 31.01.2020, εγκρίθηκε στις 20.03.2020 η διάσπαση της Eurobank δι’ απόσχισης κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας-πιστωτικού ιδρύματος («Διάσπαση») με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» («Επωφελούμενη»), κατά συνδυασμένη εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και των άρθρων 57 παρ. 3 και 59-74 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν, δυνάμει της υπʼ αριθμ. 31847/20.03.2020 απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την ίδια ημέρα με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2107361/20.03.2020.
Με την έγκριση της Διάσπασης επέρχονται τα ακόλουθα αποτελέσματα:
– η Διασπώμενη καθίσταται η μέτοχος της Επωφελούμενης λαμβάνοντας το σύνολο των μετοχών εκδόσεως της Επωφελούμενης και ειδικότερα 3.683.244.830 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,10 εκάστη, και
– η Επωφελούμενη υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της μεταβιβαζόμενης σε αυτήν περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό), όπως αυτή αποτυπώνεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου (κατά την 30.06.2019) και διαμορφώθηκε μέχρι σήμερα, ημέρα ολοκλήρωσης της Διάσπασης.
Κατόπιν της ολοκλήρωσης της Διάσπασης, η Διασπώμενη θα παύσει να είναι πιστωτικό ίδρυμα και διατηρεί δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που δεν αφορούν σε κύριες τραπεζικές δραστηριότητες. Η εν λόγω μεταβολή του σκοπού της Διασπώμενης καθώς και η νέα επωνυμία της θα αποτυπωθούν στο τροποποιημένο καταστατικό της, για τα οποία το επενδυτικό κοινό θα ενημερωθεί με νεότερη ανακοίνωση, μόλις ληφθούν οι αναγκαίες εγκρίσεις από τις αρμόδιες Αρχές.