Νέες προσλήψεις στον ΔΕΔΔΗΕ μέσω ΑΣΕΠ

Την πρόσληψη δύο υπαλλήλων προωθεί ο ΔΕΔΔΗΕ.
Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.
2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων
Προσόντα
Δίπλωμα ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ
Άδεια Ηλεκτροτεχνίτη ΣΤ΄ ειδικότητας Εναερίων-Υπογείων Δικτύων
Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών
Ηλικία 18 - 65
Χρόνος ανεργίας
Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά
Φωτοτυπία ταυτότητας
Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
Αντίγραφο τίτλου σπουδών
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
Βεβαίωση εμπειρίας

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr