ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών φύλαξης

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών φύλαξης
(άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει
)
Το ΑΣΕΠ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά τριών (3) ατόμων, με 5ωρη ημερήσια απασχόληση, ειδικότητας ΔΕ Φυλάκων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών φύλαξης του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του, στην Αθήνα Αττικής, βάσει της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 ανακοίνωσής του με αριθ. πρωτ. 13739//01/2020/14-7-2020 (ΑΔΑ: 6ΛΟ66Η6-ΣΧΙ).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: sox_asep@asep.gr
Πληροφορίες θα δίδονται στα τηλέφωνα: 
κα Παπακωνσταντίνου Αγορή (τηλ. επικοινωνίας: 2131319162)
ή κα Σκολαρίκου Ιωάννα (τηλ. επικοινωνίας: 2131319156).
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που αναγράφει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 5 Αυγούστου ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 14 Αυγούστου ημέρα Παρασκευή.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες > Έντυπα – Διαδικασίες > Διαγωνισμών Φορέων > Ορ. Χρόνου ΣΟΧ β) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι > Ανεξάρτητες και άλλες αρχές > ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες > Έντυπα – Διαδικασίες > Διαγωνισμών Φορέων > Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.
 https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83

_

_

Translate my blog to

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Εγγραφείτε τώρα