Δημόσιες Συμβάσεις: Ανανεώθηκε από την ΕΑΑΔΗΣΥ η εύρεση της νομοθεσίας

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, με έγγραφο του Προέδρου της, ενημερώνει ότι ότι επικαιροποιήθηκαν για το χρονικό διάστημα έως και τις 30/6/2020 (Α΄ εξάμηνο 2020) οι εγγραφές του “Πίνακα Παρακολούθησης Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων”, ο οποίος είναι αναρτημένος στην αντίστοιχη ειδική ενότητα της διαδικτυακής πύλης της “Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων” (Ε.Β.Δ.ΔΗ.ΣΥ https://ppp.eaadhsy.gr).

Για την ευχερέστερη και πληρέστερη αναζήτηση, στο πεδίο “είδος νομοθετήματος” προστέθηκαν, στα ήδη υπάρχοντα φίλτρα (Κανονισμός / Οδηγία / Απόφαση ΕΕ / Νόμος / ΠΔ / ΚΥΑ / ΥΑ / Απόφαση ΕΑΑΔΗΣΥ), τρία νέα, και συγκεκριμένα: 1) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), 2) ατομική διοικητική πράξη και 3) Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου, βάσει των οποίων είναι δυνατή η συνδυαστική αναζήτηση εκ μέρους των χρηστών.

Τα τεχνικά θέματα, οι δυνατότητες οπτικής απεικόνισης - προβολής και χρήσης επιμέρους φίλτρων του “Πίνακα Παρακολούθησης Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων”, προκειμένου ο χρήστης να λαμβάνει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που αναζητά για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αναλύονται στο Παράρτημα του εγγράφουΟδηγίες χρήσης ενότητας ‘Παρακολούθηση Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων’ και σχετικά παραδείγματα”, οι οποίες είναι αναρτημένες, ομοίως, στην ως άνω ειδική Ενότητα της “Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων”.

Αναλυτικότερα, το αριθμ. 5997/23.10.2020 έγγραφο βρίσκεται ΕΔΩ https://www.airetos.gr/dimosies-symbaseis-ananeothike-apo-tin-eaadisy-i-eyresi-tis-nomothesias.aspx