Τσικνιάς του είδους Egretta rufescens (Reddish egret)