ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΝΑ ΘΥΜΙΑΖΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ...


ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ... ΕΙΔΙΚΟ !!!

Γράφει ο π. Νικόλαος Χελιώτης

Συνταξιούχος Κληρικός - Πνευματικός

ΠΡΟΣ …ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΝΑ ΘΥΜΙΑΖΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ ΠΡΟΣΕΥΧΗ.

Εάν στο σπίτι θυμιάσει κληρικός, αρχίζει με το «Ευλογητός ο Θεός ημών»….

Εάν θυμιάσει οποιοσδήποτε λαΐκός, αρχίζει ως κάτωθι:

«Εις το όνομα του Πατρός...».

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν

Στην Πασχαλινή περίοδο «Χριστός Ανέστη»(Τρίς)

Δόξα σοί ο Θεός ημών, δόξα σοί.

Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος, και σώσον, Αγαθέ, τας ψυχάς ημών.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. (τρίς )

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών. Δέσποτα, συγχώρισον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επισκεψε και ίασαι τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου.

Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανό και επί της γης.

Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών, και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

Ψαλμός 140:

Κύριε, κέκραξα πρς σέ, εσάκουσόν μου· πρόσχες τ φων τς δεήσεώς μου ν τ κεκραγέναι με πρς σέ. 2 κατευθυνθήτω προσευχή μου ς θυμίαμα νώπιόν σου, παρσις τν χειρν μου θυσία σπερινή. 3 θο, Κύριε, φυλακν τ στόματί μου κα θύραν περιοχς περ τ χείλη μου. 4 μ κκλίνς τν καρδίαν μου ες λόγους πονηρίας το προφασίζεσθαι προφάσεις ν μαρτίαις σν νθρώποις ργαζομένοις τν νομίαν, κα ο μ συνδυάσω μετ τν κλεκτν ατν. 5 παιδεύσει με δίκαιος ν λέει κα λέγξει με, λαιον δ μαρτωλο μ λιπανάτω τν κεφαλήν μου· τι τι κα προσευχή μου ν τας εδοκίαις ατν· 6 κατεπόθησαν χόμενα πέτρας ο κριτα ατν· κούσονται τ ρήματά μου τι δύνθησαν. 7 σε πάχος γς ρράγη π τς γς, διεσκορπίσθη τ στ ατν παρ τν δην. 8 τι πρς σέ, Κύριε, Κύριε, ο φθαλμοί μου· π σο λπισα, μ ντανέλς τν ψυχήν μου. 9 φύλαξόν με π παγίδος, ς συνεστήσαντό μοι, κα π σκανδάλων τν ργαζομένων τν νομίαν.

10 πεσονται ν μφιβλήστρ ατν ο μαρτωλοί· κατ μόνας εμ γ ως ν παρέλθω.

Θυμίαμά σοι προσφέρομεν, Χριστέ ο Θεός ημών, εις οσμήν ευωδίας πνευματικής· ό προσδεξάμενος εις το υπερουράνιόν σου Θυσιαστήριον, αντικατάπεμψον ημίν την χάριν του Παναγίου σου Πνεύματος.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αλληλούϊα, Αλληλούϊα, Αλληλούϊα, δόξα Σοι ο Θεός. (τρίς)

Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Άξιον εστιν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αειμακάριστον και παναμώμητον, και Μητέρα του Θεού ημών.

Την τιμιωτέραν των Χερουβείμ, και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον, σε μεγαλύνομεν.

Υπερένδοξε, αειπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν τω Υιώ Σου και Θεώ ημών και αίτησαι, ίνα σώσ δια Σου τας ψυχάς ημών.

Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον. Τριάς Αγία, δόξα Σοι.

Την πάσαν ελπίδα μου εις Σε ανατίθημι, Μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπην Σου.

Δι᾿ ευχών των αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Την Πασχαλινήν περίοδον : Απόλυση με το Χριστός Ανέστη «άπαξ».

ΠΗΓΗ 

ΣΧΟΛΙΟ Διαχειριστή : Ο π. Νικόλαος μας διευκρίνησε, σε ερώτησή μας, ποιά είναι η σωστή προσευχή;;;

Μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε, αρκεί η προσευχή μας να κατευθύνεται στον Τριαδικό Θεό, όπως και το θυμίαμα που προσφέρουμε με αγάπη.

Απλώς σας έστειλα όλοκληρη την τυπική προσευχή κατά την προσφορά του θυμιάματος!!!

Διαλέγεται και παίρνετε...

https://shmantikanea.blogspot.com/2021/05/blog-post_782.html#more