Κοινοποίηση καταγγελίας για απεργοσπαστική συμπεριφορά

Πανελλινια Ομοςπονδία Εργαηομζνων  

 Πρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ  

 Π.Ο.Ε. – Π.Φ.Υ. Εξαιρετικά Επείγον Διεφθυνση : Αριστοτέλους 28 Ημερομθνία : 06 / 05 / 2021 Τ.Κ. : 10433 Αρ. Πρωτ. : 81  Τηλέφωνο : 210-3642927  

Fax : 210-3642249  

Email : poe.pfy@gmail.com  

Website : www.poe-pfy.gr  

  

  

Δελτίο Τφπου 

 Η Παλειιήληα Οκνζπνλδία Εξγαδνκέλωλ Πξωηνβάζκηαο Φξνληίδαο Υγείαο  (Π.Ο.Ε. – Π.Φ.Υ.) πξνθήξπμε δίωξε ζηάζε εξγαζίαο ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηηο δεκόζηεο  δνκέο ηεο Πξωηνβάζκηαο Φξνληίδαο Υγείαο, γηα ηελ 5ε Μαΐνπ 2021, αθνινπζώληαο  όιεο ηηο λόκηκεο δηαδηθαζίεο, όπωο απηέο θαζνξίδνληαη ζην λ.1264/1982. 

Με αίζζεκα επζύλεο πξνο ηνπο ζπλαδέιθνπο επί ελάκηζε θαη πιένλ έηνο έρεη  ππνβάιιεη ηα αηηήκαηα ηεο ζηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο,

έρνληαο  έλα θαη κόλν ζηόρν, ηελ πινπνίεζε εθηθηώλ πξνηάζεωλ πνπ ζθνπό έρνπλ ηε  βειηίωζε ηωλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο ηωλ ππεξεηνύληωλ ζην δεκόζην ζύζηεκα  Πξωηνβάζκηαο Φξνληίδαο Υγείαο (ΠΦΥ) θαη ηε ζπκβνιή ζηελ αλαβάζκηζε ηωλ ήδε  παξερόκελωλ ππεξεζηώλ πγείαο κε ηελ πξνζζήθε λέωλ πξνο όθεινο ηνπ πνιίηε, ηεο  θνηλωλίαο θαη ηεο δεκόζηαο πγείαο.  

Παξά ηηο επαλαιακβαλόκελεο εθθιήζεηο γηα ηελ επίιπζε ηωλ πξνβιεκάηωλ  πνπ θαζεκεξηλά αληηκεηωπίδνπλ νη εξγαδόκελνη ζηελ ΠΦΥ, ε εγεζία ηνπ Υπνπξγείνπ  Υγείαο δελ αληαπνθξίζεθε ζηε πξόζθιεζή καο απηή, επηδεηθλύνληαο αδηαθνξία θαη  ηδίωο ηελ επνρή ηεο παλδεκίαο ηνπ COVID - 19.  

Γηα ην ιόγν απηό, όπωο άιιωζηε νξίδεη ν λόκνο, θαιέζακε, κέζω εμώδηθεο  πξόζθιεζεο, ην Υπνπξγείν ζε δεκόζην δηάινγν κέζω ηνπ Οξγαληζκνύ  Δηακεζνιάβεζεο θαη Δηαηηεζίαο (ΟΜΕΔ), πξνθεηκέλνπ λα πξνζέιζεη θαη λα  ζπδεηήζεη ηα δίθαηα αηηήκαηα ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηηο δεκόζηεο δνκέο πξωηνβάζκηαο  θξνληίδαο πγείαο, εμαληιώληαο θάζε κέζν θαιόπηζηεο ζπκπεξηθνξάο θαη  ζηαζκίδνληαο ην γεγνλόο ηεο ζπγθπξίαο ηνπ COVID - 19 θαζώο επίζεο θαη ηελ  ζπλερώο εμειηζζόκελε δηαδηθαζία ηωλ εκβνιηαζκώλ θαηά ηνπ ηνύ. Τν Υπνπξγείν  Υγείαο, όκωο, επέιεμε γηα κία αθόκα θνξά, πξνθιεηηθά, λα απέρεη ζπλερίδνληαο ηελ 

πξαθηηθή ηεο αδηάθνξεο ζηάζεο θαη ηεο απαμίωζεο γηα ηα δεηήκαηα ηωλ  εξγαδνκέλωλ θαη ην έξγν ηωλ «εξώωλ κε ηηο ιεπθέο ζηνιέο». Ωο εθ ηνύηνπ ε  Οκνζπνλδία καο πξνρώξεζε ζηελ πινπνίεζε ηεο εμαγγειζείζαο δίωξεο ζηάζεο  εξγαζίαο, ζηελ νπνία ππήξμε καδηθή παλειιαδηθή ζπκκεηνρή ηωλ ζπλαδέιθωλ ζηηο  δεκόζηεο δνκέο ΠΦΥ. 

Η πξνεηδνπνηεηηθή δίωξε ζηάζε εξγαζίαο, δυστυχώς, ζεκαδεύηεθε από ηελ  απεξγνζπαζηηθή, άθξωο αληηζπλδηθαιηζηηθή, θαη πξωηνθαλή ζπκπεξηθνξά ηνπ  Υπνδηνηθεηή ηεο 2εο Υγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο θ. Αιεβίδνπ Πεξηθιή, ν νπνίνο κε  ηελ απνζηνιή εγγξάθνπ (επηζπλαπηόκελνπ ηνπ παξόληνο) θαηά ηελ έλαξμε ηεο  δίωξεο ζηάζεο επηρείξεζε ηνλ εθθνβηζκό θαη ηελ απεηιή ηωλ εξγαδνκέλωλ ηωλ  εκβνιηαζηηθώλ θέληξωλ θάλνληαο ρξήζε ηνπ όξνπ "εληέιιεζζε" εθηηκώληαο  θαηαρξεζηηθά όηη δελ έρνπλ δηθαίωκα λα ζπκκεηάζρνπλ νη εξγαδόκελνη ζε λόκηκα  πξνθεξπρζείζα απεξγία ηεο δεπηεξνβάζκηαο ζπλδηθαιηζηηθήο ηνπο νξγάλωζεο,  πξαθηηθή πνπ ηόλωζε αθόκε πεξηζζόηεξν ην αίζζεκα αγαλάθηεζεο θαη δπζθνξίαο  ηωλ εξγαδνκέλωλ ηωλ Κέληξωλ Υγείαο ηεο 2εο ΥΠΕ.  

Η απηαξρηθνύ ηύπνπ δηνίθεζε δελ βξίζθεη έδαθνο ζηνλ πνιύπαζν ρώξν ηεο  πγείαο θαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο νη νπνίνη δηαρξνληθά κνρζνύλ γηα ην θαιύηεξν  δπλαηό. Η ηθαλνπνίεζε ηωλ πνιηηώλ γηα ηνπο εκβνιηαζκνύο ζηα Κέληξα Υγείαο  νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ ζπκπεξηθνξά θαη ηελ πξνζθνξά ηωλ εξγαδνκέλωλ νη  νπνίνη ππεξβαίλνπλ θαζεκεξηλά ηα όξηα ηωλ αληνρώλ ηνπο. 

Επειπηζηνύκε όηη ε πνιηηηθή εγεζία ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη ε θπβέξλεζε  λα θαηαδηθάζεη ηέηνηνπ είδνπο ελέξγεηεο πνπ πξνζβάινπλ ηηο δεκνθξαηηθέο  δηαδηθαζίεο θαη ην ζπληαγκαηηθά θαηνρπξωκέλν δηθαίωκα ηωλ εξγαδνκέλωλ γηα  ζπκκεηνρή ηνπο ζε λόκηκε απεξγία. Η ΠΟΕ – ΠΦΥ δεηά άκεζα από ηνλ Υπνπξγό  Υγείαο ηελ αλάθιεζε ηνπ ελ ιόγω εγγξάθνπ θαη ηελ πξνζηαζία ηωλ εξγαδνκέλωλ.  

H Οκνζπνλδία καο επηθπιάζζεηαη παληόο λνκίκνπ δηθαηώκαηνο ηεο γηα  πεξαηηέξω ελέξγεηεο θαη δξάζεηο.  

Για το Δ.Σ. τθσ 

Π.Ο.Ε. – Π.Φ.Υ. 

Ο Πρόεδροσ Η Γενικι Γραμματζασ  Βιτωράτοσ Λεωνίδασ Τςιρίγκα Ιωάννα