Κυριακή 6 Μαρτίου 2022

Το ευαγγέλιο της Κυριακής : ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ϛ´ 14 - 21

  BLESSED WEEKEND

«Κυριακή τής Τυρινής...»

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Κυριακή τῆς Τυρινής σήμερα,καί ἀπό αὔριο εἰσερχόμεθα σύν Θεῶ, στήν Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή, στό“Μέγα Πέλαγος” ὅπως παρομοιάζουν οἱ θειότατοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας τό πνευματικό στάδιο τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς,  δηλαδή τῆς νηστείας.

Ἡ Ἐκκλησία,γιά νά μᾶς προετοιμάσει γιά αὐτό τό μεγάλο πνευματικό στάδιο τῶν ἀρετῶν, μᾶς θυμίζει τόν πρῶτο θρῆνο, τόν θρῆνο τοῦ Ἀδάμ, ὅταν ἐκδιώχθηκε, συνεπείᾳ τῆς παρακοῆς του, ἀπό τόν Παράδεισο.

Μᾶς καλεῖ μέ ἄλλα λόγια σέ συναίσθηση τῆς πνευματικῆς μας ἔνδειας καί σέ  μετάνοια, γιά νά μήν βρεθοῦμε  καί ἐμεῖς ἐκτός Παραδείσου .

Ταυτόχρονα, οἱ Σειρῆνες τοῦ κόσμου μᾶς καλοῦν σέ ἄλλου εἴδους τρόπους ζωῆς.

Μᾶς καλοῦν σέ ἀποκριάτικους χορούς,  σέ σαρκολατρεία καί ἡδονές, σέ ξενύχτια καί διασκεδάσεις.

Μᾶς καλοῦν οἱ Σειρῆνες τοῦ ἀθεϊσμοῦ καί τοῦ ὑλισμοῦ νά κρύψουμε τό πρόσωπό μας, πού δημιουργήθηκε “κατ'΄εἰκόνα” Θεοῦ καί νά φορέσουμε προσωπεία, ὑποδυόμενοι καρναβαλίστικους ρόλους.

Ἐμεῖς λοιπόν, παραζαλισμένοι, “μεθυσμένοι” ἀπό τήν ἑλκυστική πρόσκληση, συμμετέχουμε σέ πολλές ἀπό τίς ἀναφερόμενες κοσμικές  ἀπολαύσεις.

Μεταμφιεζόμενοι σε κάτι πού δέν είμαστε, μέ καρναβαλίστικες στολές καί ἐξωτερικά προσωπεῖα, φανερώνουμε τήν ἐσωτερική ὑποκρισία πού ὑπάρχει μέσα μας.

Λέγει χαρακτηριστικά ὁ ἱερός Χρυσόστομος :

“Καί ἐνταῦθα τοῖς πλείοσιν εἰσί  κατάδηλος, ὅτι οὐκ  εἰσί τοῦτο, ὅπερ φαίνονται, ἀλλά προσωπεῖον περίκεινται μόνον” (Ε.Π.Ε. 9, 702).

Ὅμως, ὅσοι εἴμαστε ἐνσυνείδητοι Χριστιανοί, ἀπό σήμερα θά πρέπει νά ἀδιαφοροῦμε γιά τά καλέσματα τοῦ κόσμου τῶν ἡδονῶν καί τῶν ἀπολαύσεων.

Θά πρέπει ὅλοι νά ἀγωνιζόμαστε καί νά προετοιμαζόμαστε γιά αὐτό τό ταξίδι στό μεγάλο πέλαγος.

Διότι ἡ ζωή μας εἶναι σάν ἕνα καράβι.

Ὅπως τό καράβι βγαίνει ἀπό τό λιμάνι καί ταξιδεύει μέσα στά πελάγη, ἔτσι καί ἡ ζωή εἰσέρχεται σέ νέα στάδια πνευματικότητος καί ἐγρήγορσης.

Ὅπως ὁ καπετάνιος εἶναι κατάλληλα προετοιμασμένος, γιά νά ἀντιμετωπίσει τόν κάθε κίνδυνο, εἶτε εἶναι σκόπελος καί ὕφαλος, εἶτε ἄνεμος καί θαλασσοταραχή, μέ σκοπό νά μήν καταποντισθεῖ τό καράβι, ἔτσι καί ἐμεῖς, οἱ ὁποῖοι  εἴμαστε “οἱ καπετάνιοι” τῆς ζωῆς μας, πρέπει νά προετοιμασθοῦμε κατάλληλα καί νά ἐφοδιάσουμε τή ζωή μας μέ τίς ἀρετές τῆς Ἐκκλησίας, γιά νά ἀντιμετωπίσουμε καί νά “αναχαιτίσουμε” τίς πολλές “φουρτοῦνες” καί τά πολλά “μποφόρ”, πού θά προκαλέσει σέ τούτη τήν περίοδο τῆς  ζωής μας ὁ Διάβολος.

Ἡ Ἐκκλησία μας μᾶς καλεῖ:

“Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέωκται, οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι εἰσέλθετε”

(Ἀπό τούς αἴνους τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς).

Εἶναι λοιπόν ἡ Σαρακοστή, ὅπως θά λέγαμε μέ ἀθλητική ὁρολογία, μία προπόνηση, ἕνα γύμνασμα πνευματικοῦ  ἀνεφοδιασμοῦ,γιά τόν ἀγῶνα πού καλούμαστε νά κάνουμε ἀπό αὔριο, Καθαρά Δευτέρα, μέχρι τό Μεγάλο Σαββάτο.

Μακρινό ταξίδι καί δύσκολο, πού ὅμως γρήγορα περνάει καί εὔκολα ἀντιμετωπίζεται, ἄν ὁ κάθε ἀθλητής, ἀγωνιστής-χριστιανός, εἶναι ἐφοδιασμένος ἀπό τήν ἀρχή μέ ὅλα τά ἀπαραίτητα στοιχεῖα γιά τόν συγκεκριμένο ἀγῶνα.          

Ἕνα ἀποτελεσματικό στοιχεῖο καί βασική ἀρετή γιά αὐτόν τόν ἀγῶνα μας εἶναι ἡ νηστεία.

Ἡ νηστεία, ἀνάλογα μέ τό πώς διάγουμε τόν βίο μας ἐκείνη τήν περίοδο,μπορεί νά γίνει εἴτε  εὔκολη  εἴτε δύσκολη.

Εὔκολη νηστεία εἶναι ἡ νηστεία τῆς ἀρεσκείας μας, κομμένη καί ραμμένη στα μέτρα μας, ὅπως  μᾶς ἱκανοποιεῖ.

Δύσκολη νηστεία εἶναι ἡ νηστεία ἡ ἀληθινή.

Ὁ Χριστός σήμερα μέ τήν Εὐαγγελική περικοπή μᾶς μιλᾶ γιά τήν νηστεία, ὅμως δέν ἐννοεῖ τήν εὔκολη νηστεία.

Ἀποκλείει δέ παντελῶς τήν ὑποκριτική νηστεία.

Ἡ ἀληθινή νηστεία εἶναι ἀδελφωμένη, ἄρρηκτα καί στενά συνδεδεμένη μέ τίς δύο ἄλλες ἀρετές, πού ἐπίσης σήμερα, μᾶς ἀναφέρει μέσα ἀπό τήν Εὐαγγελική περικοπή  ὁ Κύριός μας.

Οἱ ἄλλες δύο ἀρετές εἶναι ἡ συγνώμη καί ἡ ἐλεημοσύνη.

Τρεῖς ὄμορφες συντροφιές μᾶς προσφέρει καί μᾶς παρουσιάζει ὁ Χριστός γι'αὐτόν τόν πνευματικό μας ἀγῶνα.

Ἄν σέ κάποιον ποῦμε:

«Ἔχεις  τρεῖς ἐπιλογές, ἤ θά πᾶς νά μιλήσεις μέ τόν γείτονα σου πού σέ ἐξύβρισε, σέ ἀδικήσε καί διαπληκτίστηκες μαζί του, ἤ θά κάνεις νηστεία ὁρισμένων φαγητῶν, ἤ θα ἀδειάσεις τό πορτοφόλι σου καί θά τό μοιράσεις σέ ἀνθρώπους πού ἔχουν ἀνάγκη», ἀσφαλῶς θά κάνει τό πιό εὔκολο, δηλαδή θά νηστέψει ἀπό ὁρισμένα φαγητά, ἀπό νά συγχωρέσει τό γείτονα του ἤ νά ἐλεήσει τόν φτωχό.

Αὐτή ὅμως ἡ νηστεία πού εἶναι χωρίς ἀγάπη καί χωρίς ἐλεημοσύνη, εἶναι ψεύτικη.

Ἄλλωστε καί ἡ ἐλεημοσύνη εἶναι ἕνα εἶδος νηστείας.

Γιατί νηστεία σημαίνει στέρηση.

Ὅταν ἐλεεῖς, κατά κάποιο τρόπο στερεῖς ἀπό τόν ἑαυτό σου.

Εἶναι ἡ ἑκούσια στέρηση τῆς ἀντιπάθειας, τοῦ  μίσους, τῆς ἔχθρας καί τῆς κακίας.

Καλή Σαρακοστή.

π. Γ. Β.

ΠΗΓΗ

 https://shmantikanea.blogspot.com/2022/03/14-21.html#more

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οποιοσδήποτε κάνει σχόλια φέρει και την ευθύνη αυτών που λέει και ο κάθε αναγνώστης είναι ελεύθερος να τον χαρακτηρίζει από αυτά. Παρόλα αυτά ,γνώμες από κομματόσκυλα θα διαγράφονται γιατί η εποχή τους πέρασε, ότι έφαγαν έφαγαν και όσο κακό έκαναν στην Ελλάδα έκαναν.