Ποιες αλλαγές προωθεί για τους ανέργους το νέο νομοσχέδιο Χατζηδάκη για τον ΟΑΕΔ και ποιες ποινές

Τι αλλάζει στις υποχρεώσεις όσων είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης που μετονομάζεται σε Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) – Ποιες κυρώσεις θα έχουν όσοι δε θα τηρούν τα δεδομένα που θα ισχύσουν μετά την ψήφιση του νέου σχεδίου νόμου, μέσω του οποίου η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να μειώσει τον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων, που είναι διπλάσιος από αυτόν που παρουσιάζει η ΕΛΣΤΑΤ

Με στόχο να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ ανέργων, των οποίων ο αριθμός είναι διπλάσιος (!) από αυτόν που προκύπτει από τις δειγματοληπτικές έρευνες της ΕΛΣΤΑΤ (βλ. «Μισό εκατομμύριο ανέργους «εξαφάνισε» η κυβέρνηση και τον Δεκέμβριο») με αποτέλεσμα να χαλάει το «προφίλ» της κυβέρνησης, ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης προχωρά στη θεσμοθέτηση νέων υποχρεώσεων και ποινών που θα «κόψουν» σε χιλιάδες πολίτες μια σειρά από παροχές. Μέσα σε αυτές θα περιλαμβάνεται ακόμη και η διακοπή των επιδομάτων, καθώς και η αναζήτηση τυχόν ποσών που καταβλήθηκαν αν οι άνεργοι δεν πληρούν τις υποχρεώσεις που θα έχουν μετά την ψήφιση του σχεδίου νόμου.

Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας με τίτλο «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, μεταρρύθμιση του συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» (το κείμενο του προσχεδίου αποκάλυψε το Antinews την Πέμπτη 10 Μαρτίου, βλ. «Αποκλειστικό: Όλο το νομοσχέδιο για τον ΟΑΕΔ που μετονομάζεται σε ΔΥΠΑ») με το οποίο ο ΟΑΕΔ μετονομάζεται σε ΔΥΠΑ (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης), με την ψήφιση του όσοι είναι άνεργοι και δηλώνουν ότι αναζητούν εργασία, θα έχουν τις εξής υποχρεώσεις:

1)Η ενεργή αναζήτηση εργασίας των αναζητούντων εργασία που είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ θα εκπληρώνεται με τους εξής τρόπους, όπως αυτοί εξειδικεύονται από το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης: α) αποδοχή προσφερόμενης θέσης εργασίας, εφόσον αυτή είναι σύμφωνη με το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης, β) συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης που υποδεικνύονται από τη ΔΥΠΑ και γ) συνεργασία με τον εργασιακό σύμβουλο, ιδίως κατά την κατάρτιση ή αναθεώρηση του Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης.

2)Η τήρηση των όρων αυτών θα προϋποθέτει την προηγούμενη τήρηση των υποχρεώσεων της ΔΥΠΑ. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, η ΔΥΠΑ θα προσφέρει στους αναζητούντες εργασία που είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της, τις εξής παροχές και υπηρεσίες, οι οποίες θα διακόπτονται όταν από τους ανέργους δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις που θεσμοθετούνται:

* Καταβολή του επιδόματος ανεργίας, του επιδόματος μακροχρονίως ανέργου και λοιπών ενισχύσεων,

* Αναζήτηση και πρόταση θέσεων εργασίας, καθώς και προγραμμάτων και δράσεων κατάρτισης με σκοπό την περαιτέρω αναβάθμιση δεξιοτήτων ή την επανειδίκευση του αναζητούντος εργασία, ιδίως αυτών που είναι σύμφωνες με το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης του,

* Προώθηση εξατομικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού,

* Σύμπραξη στη σύνταξη και αναθεώρηση του Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης,

* Ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις παροχές που δικαιούνται και συνδέονται με την ιδιότητα του αναζητούντος εργασία ή του ανέργου και τις συνθήκες στην αγορά εργασίας και

* Καταγραφή των αναζητούντων εργασία στο Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ και βεβαίωση της εγγραφής και της παραμονής τους σ’ αυτό.

Συνέπειες σε παράβαση των υποχρεώσεων των αναζητούντων εργασία

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, όταν οι άνεργοι θα παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους, θα υφίστανται τις εξής συνέπειες:

1. Εάν ο αναζητών εργασία αρνηθεί τρεις προσφερόμενες θέσεις εργασίας, οι οποίες είναι σύμφωνες με το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του αναζητούντος εργασία που έχουν αποτυπωθεί σ’ αυτό, θα διακόπτεται η καταβολή παροχών και ο αναζητών εργασία διαγράφεται από το Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ για 2 έτη.

2. Εάν ο αναζητών εργασία δε συμμετέχει σε δράση συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης που του υποδεικνύεται από τη ΔΥΠΑ, θα διακόπτεται η καταβολή παροχών και ο αναζητών εργασία θα διαγράφεται από το Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ για 6 μήνες. Ως συμμετοχή νοείται η παρακολούθηση της δράσης κατάρτισης μέχρι την ολοκλήρωσή της και η πιστοποίησή του για την επιτυχή περάτωση της κατάρτισης.

3. Η παράλειψη σύνταξης του Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης σε συνεργασία με τον εργασιακό σύμβουλο εντός των προθεσμιών.

4. Εάν ο αναζητών εργασία δεν εκπληρώνει λοιπές υποχρεώσεις που σχετίζονται με τη συνεργασία του με τον εργασιακό σύμβουλο, θα επέρχονται οι ειδικότερες συνέπειες που προβλέπονται στην απόφαση αυτή.

Κυρώσεις σε περίπτωση αναληθών δηλώσεων για εγγραφή στο Ψηφιακό Μητρώο

Επίσης, σε περίπτωση αναληθών δηλώσεων για την έγγραφή και παραμονή στο Ψηφιακό Μητρώο του ΟΑΕΔ που θα μετονομαστεί σε ΔΥΠΑ, θα επέρχονται οι εξής κυρώσεις:

1.Όποιος ζητήσει να εγγραφεί στο Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ ενώ απασχολείται με σύμβαση ή σχέση εργασίας ή, σε περίπτωση αυτοαπασχολούμενου ή ανεξαρτήτως απασχολουμένου, δε συντρέχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις ή όποιος, ενώ είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο, αρχίσει να απασχολείται και δε δηλώσει την απασχόλησή του αμέσως στη ΔΥΠΑ διαγράφεται αμέσως από το Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ και δεν έχει δικαίωμα επανεγγραφής προτού παρέλθουν 6 μήνες. Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης, εντός 12 μηνών χάνει το δικαίωμα επανεγγραφής στο Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ για 2 έτη. Παροχές που έχουν καταβληθεί σε μία τέτοια περίπτωση θα αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες και, με πράξη του Διοικητή της ΔΥΠΑ, θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο.

2.Οι κυρώσεις θα επιβάλλονται και σε περίπτωση που η απασχόληση γίνεται χωρίς να έχει δηλωθεί ή αναγγελθεί αρμοδίως.

3.Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης του αναζητούντος εργασία ως προς τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ ή παράλειψης του αναζητούντος εργασία να επικαιροποιήσει τα στοιχεία στις προβλεπόμενες προθεσμίες, θα μπορεί να επιβληθεί προσωρινή διαγραφή από το Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ για χρονική διάρκεια ανάλογη με τη βαρύτητα της παράβασης. ΘΑ αναζητούνται τυχόν επιδόματα και παροχές που δόθηκαν βάσει της ψευδούς δήλωσης ή παράλειψης.

 https://www.antinews.gr/action.read/oikonomia/poies-allages-proothei-gia-tous-anergous-to-neo-nomosxedio-xatzidaki-gia-ton-oaed-kai-poies-poines/3.157091