Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022

Νέο έργο πληροφορικής ανέλαβε η Q&R από την ΚτΠ Μ.Α.Ε. για το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

 

QUALITY & RELIABILITY AE

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Κονίτσης 11Β , 151 25- Μαρούσι

Δελτίο Τύπου

23/12/2022

Την υλοποίηση του έργου του έργου “Αναβάθμιση και επέκταση υποδομών ΤΠΕ τομέα Δικαιοσύνης”, του Υποέργου 1 του συνολικού Έργου: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του τομέα Δικαιοσύνης», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» ανέλαβε η Ένωση εταιρειών «Netcompany‐Ιntrasoft S.A. ‐ Uni Systems Μ.Α.Ε. – Q&R – COSMOS COMPUTERS AEBE», συνολικού προϋπολογισμού 52.719.772,37 € πλέον ΦΠΑ.

 

Το έργο “Αναβάθμιση και επέκταση υποδομών ΤΠΕ τομέα Δικαιοσύνης” αφορά στην υλοποίηση αναβαθμίσεων και επεκτάσεων των Υποδομών τεχνολογιών πληροφορικής και Επικοινωνιών σε διαφορετικούς τομείς της Ελληνικής Δικαιοσύνης. Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του έργου καλύπτουν τις ακόλουθες λειτουργικές ενότητες:

·         Λειτουργική ενότητα 1 (ΛΕ1): Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

·         Λειτουργική ενότητα 2 (ΛΕ2): Δέσμη δράσεων για την ενίσχυση του πληροφοριακού συστήματος του Εθνικού Ποινικού Μητρώου και περαιτέρω επέκτασης των υπηρεσιών του.

·         Λειτουργική ενότητα 3 (ΛΕ3): Αναβάθμιση και επέκταση λειτουργικότητας του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής & Ποινικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ‐ΠΠ) ‐ ΟΣΔΔΥ‐ΠΠ Β’ Φάση.

 

Σκοπός του έργου είναι η προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελληνικής Δικαιοσύνης, μέσω της υλοποίησης δράσεων ΤΠΕ. Οι τρεις λειτουργικές ενότητες του έργου καλύπτουν σημαντικό τμήμα των βασικών λειτουργιών της Δικαιοσύνης, με παρεμβάσεις που αφορούν την ψηφιοποίηση διαδικασιών και υπηρεσιών, αλλά και την αναβάθμιση και επέκταση υποδομών ΤΠΕ και αποτελεί εμβληματική δράση για τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της Δικαιοσύνης.

Η επίτευξη των στόχων του έργου αναμένεται να προσδώσει σειρά από οφέλη για τη χώρα μας, όπως:

·      Αύξηση της ανταγωνιστικότητας

·      Προσέλκυση επενδύσεων

·      Ενδυνάμωση των Θεσμών

·      Τόνωση του αισθήματος εμπιστοσύνης και Ασφάλειας των πολιτών και των επιχειρήσεων

·      Επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης και μείωση των εκκρεμών υποθέσεων και ποιοτική αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών της Δικαιοσύνης προς τους πολίτες

·      Καλύτερη διοίκηση του δικαστικού συστήματος

·      Αύξηση της διαφάνειας στην λειτουργία του δικαστικού συστήματος

·      Αποφυγή απώλειας εσόδων λόγω καθυστέρησης και τελικής παραγραφής των επιβαλλόμενων χρηματικών ποινών μέσω διαλειτουργικότητας με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών και με τρίτους φορείς

·      Εξοικονόμηση πόρων

·      Την ενίσχυση της διαφάνειας στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος

·      Την αναβάθμιση του ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών και λογαριασμών

·      Την άντληση των απαραίτητων πληροφοριών για τη διαμόρφωση ορθότερης κρίσης

·      Την άντληση των απαραίτητων πληροφοριών για τη διαμόρφωση ορθότερης ελεγκτικής κρίσης

·      Την προστασία και ασφάλεια των δεδομένων

·      Την ταχύτερη διεκπεραίωση των ελεγκτικών διαδικασιών

·      Τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης των ελεγκτικών υπηρεσιών

 

Στην Ένωση η Q&R συμμετέχει με ποσοστό 11,37% και θα αναλάβει την Λειτουργική Ενότητα 1 (ΛΕ1) που αφορά Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προϋπολογισμού 5.994.238,12 € πλέον ΦΠΑ.

 

Η Q&R θα έχει συμμετοχή στην ΛΕ1 και θα αναλάβει την υλοποίηση σειράς υποσυστημάτων, καθώς και την παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίηση, εκπαίδευσης και υποστήριξης της συγκεκριμένης Λειτουργικής Ενότητας.

Το έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και τα υποσυστήματα που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της σύμβασης είναι:

·      Υποσύστημα Διαδικτυακής Πύλης Παροχής Ψηφιακών Υπηρεσιών

·      Υποσύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Δικαστικών/Διοικητικών Υποθέσεων.

·      Υποσύστημα Τράπεζας Νομικού Περιεχομένου και Επιχειρησιακής Γνώσης.

·      Υποσύστημα Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας.

·      Υποσύστημα Ελέγχων.

·      Υποσύστημα Ελέγχου Πολυθεσίας και Ύψους Αποδοχών Δημοσίων Υπαλλήλων.

·      Υποσύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης και Λήψης Αποφάσεων

·      Υποσύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων και Ροών Εργασίας

·      Υποσύστημα Διαλειτουργικότητας

·      Υποσύστημα Διαχείρισης Γενικών Μητρώων

·      Υποσύστημα Ασφάλειας και Διαχείρισης Χρηστών

 

Η Q&R, έχει υλοποιήσει και υποστηρίζει την παραγωγική λειτουργία σύνθετων και κρίσιμων Πληροφοριακών Συστημάτων, βασισμένων σε τεχνολογίες αιχμής, για πολλούς οργανισμούς και επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στα τριάντα χρόνια λειτουργίας της έχει συμβάλει σημαντικά με την τεχνογνωσία της και τα καινοτόμα προϊόντα λογισμικού που έχει αναπτύξει, στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και στην δημιουργία αξίας και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, μέσω της τεχνολογίας, για τους πελάτες της.

Στο πελατολόγιο της Q&R συμπεριλαμβάνονται σήμερα περισσότερες από 250 μεγάλοι οργανισμοί και επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα. Αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες η εταιρεία αναπτύσσει νέες λύσεις στο χώρο των cloud services, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες ειδικά σχεδιασμένες για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οποιοσδήποτε κάνει σχόλια φέρει και την ευθύνη αυτών που λέει και ο κάθε αναγνώστης είναι ελεύθερος να τον χαρακτηρίζει από αυτά. Παρόλα αυτά ,γνώμες από κομματόσκυλα θα διαγράφονται γιατί η εποχή τους πέρασε, ότι έφαγαν έφαγαν και όσο κακό έκαναν στην Ελλάδα έκαναν.