Τετάρτη, Φεβρουαρίου 1

Όσα πρέπει να ξέρετε για την διαθήκη (υπόδειγμα ιδιόχειρης)

 Πώς συντάσσεται η διαθήκη;

Η διαθήκη συντάσσεται αυτοπροσώπως και μόνο κατά τις διατάξεις που ορίζει ο νόμος στο άρθρο 1716 Αστικός Κώδικας.

Τι είναι η συνδιαθήκη; Είναι έγκυρη;

Περισσότερα άτομα ΔΕΝ μπορούν να συντάξουν διαθήκη. Συνδιαθήκη είναι η διαθήκη δύο ή περισσοτέρων προσώπων που συντάσσεται με μία και αυτή πράξη στο ίδιο έγγραφο με ενιαία διατύπωση και περιεχόμενο.
Πως καταρτίζεται η ιδιόγραφη διαθήκη ;

Η ιδιόγραφη διαθήκη είναι αυτό το οποίο εννοεί η ίδια η λέξη, δηλαδή η διαθήκη η οποία είναι γραμμένη με το χέρι του διαθέτη, χρονολογείται από αυτόν και υπογράφεται από αυτόν. ΔΕΝ υποβάλλεται σε κανένα άλλο τύπο.

Τι γίνεται με τις προσθήκες στην ιδιόγραφη;

Εάν δεν υπογράφονται από τον ίδιο το διαθέτη είναι σαν να μην έχουν γραφεί, δηλαδή αγνοούνται.

Τι ισχύει με τις ιδιόγραφες διαθήκες όταν δεν υπάχρουν τα παραπάνω βασικά τους στοιχεία;

Ιδιόγραφη διαθήκη η οποία δεν έχει γραφεί ολόκληρη, δεν έχει χρονολογηθεί ή δεν έχει υπογραφεί από το χέρι του διαθέτη, αλλά από άλλο τρίτο πρόσωπο, είναι άκυρη. Την ακυρότητα αυτή μπορεί να τη προτείνει όποιος έχει έννομο συμφέρον.

Ποιος έχει έννομο συμφέρον να προτείνει ακυρότητα ιδιόγραφης διαθήκης;

Έννομο συμφέρον έχουν οι εξ αδιαθέτου κληρονόμοι του διαθέτη, οι κληρονόμοι του εξ αδιαθέτου κληρονόμου και οι δανειστές του εξ αδιαθέτου κληρονόμου όταν ο ίδιος αδρανεί και δεν ικανοποιεί τις χρηματικές τους απαιτήσεις.

Επίκληση ακυρότητας ιδιόγραφης διαθήκης;

Αυτός που επικαλείται ακυρότητα διαθήκης, αρκεί να αποδείξει ότι λείπουν κάποια από τα ουσιώδη στοιχεία του κύρους της, όπως πχ. Δεν έχει γραφεί από το διαθέτη ή η υπογραφή του δεν είναι αυτή που έχει τεθεί.

Η δημόσια διαθήκη

Η δημόσια διαθήκη συντάσσεται με δήλωση από το διαθέτη ενώπιον συμβολαιογράφου αναφορικά με τη τελευταία του βούληση, ενώ είναι παρόντες και τρεις μάρτυρες ή ένας ακόμη συμβολαιογράφος και ένας μάρτυρας.Ποιοι δεν μπορεί να είναι μάρτυρες.

Αυτοί που είναι τιμώμενο στη διαθήκη, οι συγγενείς και ο σύζυγος του διαθέτη κατά τους όρους του Αστικού Κώδικα.

Πώς ανακαλείται η διαθήκη

Η διαθήκη ανακαλείται:

α) με σχετική δήλωση σε μεταγενέστερη διαθήκη,

β) με δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου παρουσία τριών μαρτύρων

Η μεταγενέστερη διαθήκη καταργεί τη προηγούμενη;

Η μεταγενέστερη διαθήκη καταργεί τη προηγούμενη μόνο κατά το μέρος που εναντιώνεται σε αυτή. Εναντίωση υπάρχει όταν το περιεχόμενο της μεταγενέστερης διαθήκης είναι ασυμβίβαστο με αυτό της προηγούμενης.

Πώς αποκτά ισχύ η διαθήκη;

Η διαθήκη για να αποκτήσει ισχύ πρέπει να δημοσιευτεί από το Μονομελές Πρωτοδικείο(πλέον από το Ειρηνοδικείο). Η δημοσίευση της γίνεται με την καταχώρησή της στα πρακτικά της δίκης, στα οποία βεβαιώνονται και όλα τα εξωτερικά ελαττώματα της.

Ειδικά στην ιδιόγραφη διαθήκη αυτός που ζητά την δημοσίευσή της μπορεί να ζητήσει να κηρυχθεί αυτή κυρία διαθήκη προσάγοντας τρεις μάρτυρες οι οποίοι θα βεβαιώσουν την γραφή και υπογραφή του διαθέτη.

Πως μπορεί να αντιδράσει ο κληρονόμος σε περίπτωση που δημοσιευτεί άκυρη διαθήκη.

Σε περίπτωση που δημοσιευτεί και κηρυχτεί κυρία άκυρη διαθήκη με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, αυτός που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ασκήσει τριτανακοπή κατά τους όρους του νόμου κατά της απόφασης αυτής και να ζητήσει την ακύρωσή της.
Ιδιόγραφη διαθήκη – δημοσίευση – κήρυξη κυρίας

Η ιδιόγραφη διαθήκη η οποία δημοσιεύτηκε και κηρύχθηκε κυρία τεκμαίρεται γνήσια, εάν επί πενταετία από τη δημοσίευσή της δεν αμφισβητήθηκε η γνησιότητά της σε δίκη ανάμεσα σε κάποιον από αυτούς που αντλούν τα δικαιώματά τους από αυτούς και κάποιος από αυτούς που βλάπτονται από τη την ύπαρξή της.

Υποδειγμα ιδιοχειρης διαθήκης

 

Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΜΟΥ
 
 
Στ………. (Δήμο………………), και στην οικία μου, που βρίσκεται στην οδό ………………….. αριθμός …………………, σήμερα στις (ημερομηνία …………..) του μηνός ………………. του έτους ………………….., εγώ ο (όνομα ………………), (επίθετο ……………….) του (πατρώνυμο ……………..) και της (μητρώνυμο……………..), γνωρίζοντας γραφή και ανάγνωση και έχοντας πλήρη συνείδηση των πραττομένων, με τη διαθήκη μου αυτή εγκαθιστώ και ονομάζω κληρονόμους μου
Α) τον/την ………………………….. (όνομα-επώνυμο, όνομα μητέρας και πατέρα), κάτοικο ……………………. στην οδό …………… και αριθμό ……………….., στον οποίο επιθυμώ να περιέλθει, μετά το θάνατό μου, κατά πλήρη κυριότητα ή κατά ψιλή κυριότητα ή κατ’επικαρπία ……………………………. [μικρή περιγραφή του ακινήτου και που βρίσκεται αυτό] ή [περιγραφή κινητών πραγμάτων ή αντικειμένων, αναφορά χρηματικών ποσών κλπ]
Β) τον/την ………………………….. (όνομα-επώνυμο, όνομα μητέρας και πατέρα), κάτοικο ……………………. στην οδό …………… και αριθμό ……………….., στον οποίο επιθυμώ να περιέλθει, μετά το θάνατό μου, κατά πλήρη κυριότητα ή κατά ψιλή κυριότητα ή κατ’επικαρπία ……………………………. [μικρή περιγραφή του ακινήτου και που βρίσκεται αυτό] ή [περιγραφή κινητών πραγμάτων ή αντικειμένων, αναφορά χρηματικών ποσών κλπ]
Γ) ……………………….
Δ) ……………………….
Επιθυμώ όπως οι κληρονόμοι μου σεβαστούν την τελευταία μου επιθυμία
Τη διαθήκη αυτή την έγραψα ολόκληρη με το χέρι μου και την υπέγραψα εγώ ο ίδιος στο τέλος κάθε σελίδας.
 
Ημερομηνία
Όνομα – Επώνυμο διαθέτη
Υπογραφή
πηγή:http://siamakis-lawyers.gr/-Υπόδειγμα διαθήκης:http://www.oikonomounotary.gr/

 /foroline.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οποιοσδήποτε κάνει σχόλια φέρει και την ευθύνη αυτών που λέει και ο κάθε αναγνώστης είναι ελεύθερος να τον χαρακτηρίζει από αυτά. Παρόλα αυτά ,γνώμες από κομματόσκυλα θα διαγράφονται γιατί η εποχή τους πέρασε, ότι έφαγαν έφαγαν και όσο κακό έκαναν στην Ελλάδα έκαναν.