Κτηματολόγιο: Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται για τα ακίνητα από κληρονομιά

720_653809_bb36e87279-9182e768d2d0d953
Το «Ελληνικό Κτηματολόγιο» έδωσε στη δημοσιότητα σειρά οδηγιών για τα ακίνητα που προέρχονται από χρησικτησία αλλά και για τα ακίνητα που αποκτήθηκαν από κληρονομιά.
Aναλυτικά:
Τα δικαιολογητικά για τα ακίνητα από κληρονομιά
Για τα δικαιώματα του εκάστοτε ακινήτου που αποκτώνται μέσω κληρονομιάς, υπάρχουν δυο ξεχωριστές περιπτώσεις:

1) Κληρονομιά με διαθήκη
Αν το ακίνητο έχει περιέλθει στην κυριότητα του δηλούντος με διαθήκη τότε υποβάλλονται υποχρεωτικά τα εξής έγγραφα:
-ο τίτλος του κληρονομούμενου
-ληξιαρχική πράξη θανάτου
-αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης
-πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως άλλης διαθήκης και
-πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως της κληρονομιάς
2) Κληρονομιά χωρίς διαθήκη
Αν πρόκειται για κληρονομιά για την οποία δεν υπάρχει σχετική διαθήκη τότε υποβάλλονται υποχρεωτικά τα εξής έγγραφα:
-ο τίτλος του κληρονομούμενου
-ληξιαρχική πράξη θανάτου
-πιστοποιητικό ευγγυτέρων συγγενών
-πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης
-πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς
«Επειδή η έκδοση κάποιων από τα έγγραφα αυτά ενδεχομένως να καθυστερεί λόγω φόρτου των αρμόδιων υπηρεσιών, οι δικαιούχοι μπορούν να καταθέσουν τη δήλωσή τους, συνυποβάλλοντας οποιασδήποτε μορφής αποδεικτικό υποβολής της σχετικής αίτησης, όπως π.χ. μια απλή φωτοτυπία της πρωτοκολλημένης αίτησης. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να δεσμευτούν ότι θα προσκομίσουν το απαραίτητο έγγραφο αμέσως μόλις αυτό εκδοθεί» σημειώνει μεταξύ άλλων το Κτηματολόγιο