Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ-ΑΝΟΙΞΕ ΚΑΙ Η 5η ΣΦΡΑΓΙΔΑ.

Παρακολουθούμε τα γεγγονότα που συμβαίνουν εν μέσω Σαρακοστής και
παρατηρούμε ότι μετά την 4η σφραγίδα άνοιξε και η 5η Σφραγίδα,που περιλαμβάνει το Χριστιανικό Διωγμό.Διώκεται σήμερα ο Χριστός και μαζί και οι Χριστιανοί,εν μέσω του Κορονα’ι’ού.

Με λύπη βλέπουμε να έχουν κλείσει οι Ορθόδοξες Εκκλησίες στο Μαυροβούνιο.στην Κύπρο,την Ελλάδα,ενώ κλειστός είναι ο Ναός της Γεννήσεως στη Βηθλεέμ

και ο Πανάγιος Τάφος που βρίσκεται στο Ναό της Αναστάσεως.
Λόγω του Κορονα’ι’ού έχουν κλείσει και τα Μουσουλμανικά Τεμένη στη Μέκκα και το Τέμενος του Ομάρ στο ΄Ορος του Ναού,στα Ιεροσόλυμα.

Επίσης λόγω της μεγάλης έξαρσης του Κορονα’ι’ού,κλειστές παραμένουν και όλες οι Καθολικές εκκλησίες στην Ιταλία.Τόσο στην Ιταλία,όσο και στην Ελλάδα και την Κύπρο,η Θεία Λειτουργία μεταδίδεται μέσω της Τηλεόρασης.

Τα μέτρα αντιμετώπισης του Κορονα’ι’ού σε παγκόσμιο επίπεδο,περιλαμβάνουν κλείσιμο σχολείων,καταστημάτων,εργοστασίων,εταιριών,καραντίνες σε πόλεις ,με αποτέλεσμα να καταρρακώνεται η παγκόσμια οικονομία.

Ας δούμε τι αναφέρει η Αγία Γραφή αλλά και πολλοί Γέροντες και Άγιοι,στο θέμα του κλεισίματος των εκκλησιών,αλλά και των σημερινών μέτρων.

Και τώρα αρχίζει το λύσιμο της 5ης Σφραγίδας.Με το άνοιγμά της νέα σκηνή,εντελώς διαφορετική από τις προηγούμενες,αποκαλύπτεται μπροστά στα μάτια του Ευαγγελιστού Ιωάννη.

Η νέα αυτή σκηνή δεν προκαλεί ίλιγγο τρόμου και αγωνίας,αλλά φέρει παρηγοριά και ελπίδα για τους πιστούς.Αποκαλύπτει την τιμητική θέση που θα βρίσκονται οι μακάριες ψυχές όλων εκείνων,που μαρτύρησαν και θα μαρτυρήσουν,μέχρι το τέλος του κόσμου,για την πίστη τους στον Χριστό.

Σε αυτή την σφραγίδα δεν δείχνει τη δυναμή του ο θάνατος.Ο Άδης δεν μαζεύει ψυχές,γιατί οι ψυχές αυτές είναι των ευσεβών Χριστιανών,των ομολογητών και των μαρτύρων της Πίστεως.

Οι ψυχές των μαρτύρων βρίσκονται γύρω και κοντά στο Θυσιαστήριο..Το Θυσιαστήριο εδώ που βλέπει ο Ιωάννης,βρίσκεται σε πλήρη αρμονία με τη σκηνοθεσία του Ουρανού,σαν τόπος διαμονής του Θεού.Ο τόπος αυτός παριστάνεται εδώ ,σαν ναός,που έχει και το θυσιαστήριό του.


Γιατί όμως βρίσκονται εκεί υποκάτω του θυσιαστηρίου οι ψυχές των Μαρτύρων;

Θέλει με αυτό να φανερώσει ότι εκεί είναι τελείως ασφαλείς και δεν έχουν πλέον κανένα κίνδυνο.

Θέλει ακόμη να δείξει ότι το Θυσιαστήριο είναι ασφαλές και απαραβίαστο στον Ουρανό.

Θα το εννοήσουμε αυτό,αν θυμηθούμε,ότι το θυσιαστήριο,η Αγία Τράπεζα και εδώ στη Γη άλλοτε ήταν το πλέον ασφαλές σημείον παντός καταδιωκομένου.

Εδώ στη Γη,βεβαίως κατεδιέκωντο οι πιστοί και θα καταδιώκονται συνεχώς,χωρίς να βρίσκουν ασφάλεια πουθενά.Ήταν και θα είναι στο μέλλον συνεχώς,σαν τα κυνηγημένα πουλιά..Τους αδικούσαν και τους κυνηγούσαν οι άπιστοι και οι ασεβείς για να τους εξοντώσουν.Ο Κύριος προανήγγειλε στους πιστούς Του όλων των γενεών τους διωγμούς αυτούς,καθόρισε μάλιστα και τον τρόπο με τον οποίο θα τους αντιμετωπίζουν οι οπαδοί Του.
«Ει εμέ εδίωξαν και υμάς διώξωσιν».
Ευτυχισμένους και ασφαλείς τους βλέπει τώρα ο Ιωάννης,όλους αυτούς,που πέθαναν για την ομολογία και την μαρτυρία του Ιησού Χριστού.Τα δεινά όλα τελείωσαν πλέον γι αυτούς και είναι τώρα κάτοικοι στο ασφαλέστερο σημείο του Σύμπαντος κόσμου.
Η θάλασσα αναγνώστα,πάντοτε θα αγριεύει και θα είναι τρικυμισμένη και η Εκκλησία του Χριστού πάντοτε θα διώκεται.Μακάριοι όμως και καλότυχοι θα είναι εκείνοι που θα κρατήσουν την πίστη τους,χύνοντας και το αίμα τους για τον Χριστόν.
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΕΞΗΓΗΜΕΝΗ.
ΑΡΧΙΜ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ.
Αειμνήστου π. Φιλοθέον Ζερβάκου (1884-1980).
…Άλλοίμονον! Άλλοίμονον εις τόν κόσμον, ποια θλΐψις πρόκειται νά έλθη εις τούς κατοίκους τής γης, όταν πολλοί άπό τούς κατοίκους τής γής, όταν πολλοί άπό τούς άρχοντας τής γής, καί τής πολιτείας καί τής

εκκλησίας, είναι ύπηρέται καί δούλοι τού Αντίχριστου!… Οί άρχοντες τής εκκλησίας καί τής πολιτείας εις τάς πονηρός ήμέρας μας κοιμώνται τόν βαρύτατον ύπνον τής άμελείας καί τής ραθυμίας. Έάν δέν έξυπνήσουν καί δεν έξυπνήσουν τόν κλήρον καί τόν λαόν εις μετάνοιαν, εις εργασίαν των έντολών τού Θεού, των αρετών καί των καλών έργων, θά δώσουν λόγον κατά την ημέραν τής κρίσεως, καί θά τιμωρηθούν.


… Βλέπω δέ καί ένα σκότος πού έρχεται νά καλύψη τήν γήν μαζί μέ μίαν μεγάλην οργήν. Βλέπω συγχρόνως ότι τό φώς έγινε σκότος βαθύ, τό δέ σκότος έγινεν άμέτρητον σκότος. «Ω εις ποιον σκότος βαδίζομεν!
έσονται λιμοί καί λοιμοί, σεισμοί, καταποντισμοί…». Αυτά βλέπομεν νά έκπληρώνωνται ημέρα μέ τήν ημέραν, οί δέ άνθρωποι κλείνουν τά μάτια καί τά αύτιά τους διά νά μή βλέπουν ούτε νά άκούν καί μετανοήσουν* άγωνίζονται μόνον ποιος νά ύπερτερήση τόν άλλον εις τήν κακίαν, ποιό έθνος νά ύπερτερήση τό άλλον εις τούς εξοπλισμούς, διά τήν καταστροφήν τήν ψυχικήν καί σωματικήν, καί τόν θάνατον τών συνανθρώπων των, τών άδελφών των καί τών ιδίων* καί ποιος νά ύπερτερήση τών άλλων εις τάς εφευρέσεις καί έπιστήμας όχι διά τήν ώφέλειαν καί σωτηρίαν τών ψυχών των, άλλά διά νά πετάξουν, νά άνέβουν εις τήν Σελήνην, τόν Άρην καί τούς άλλους πλανήτας, νά κτίσουν εκεί οικίας, νά αγοράσουν αγρούς, νά ζήσουν ευτυχείς εις αιώνα τόν άπαντα.
.. Δυστυχώς τάς άρχάς καί εξουσίας τού κράτους καί τής ’Εκκλησίας τάς διευθύνει ό «Αρχών τού σκότους καί ή μασσωνία… Οιμοι! Οίμοι! Πού καταντήσαμε! 0ι δέ άρχοντες είναι, ώς επί τό πλεiστόν, όργανα τού πονηρού. Δέν γνωρίζω τί νά είπω* «Θοϋ Κύριε φυλακήν τό στόματί μου καί θύραν περιοχής περί τά χείλη μου», και φεύγε, σιώπα καί σώζου, άλλά καί πού νά φύγη κανείς, παντού δέ ό εχθρός έχει άπλώσει τάς παγίδας του, καί εις τάς πόλεις καί εις τάς ερήμους καί εις τήν ξηράν καί εις τήν θάλασσαν, μόνον εις τόν ούρανόν, εκεί πρέπει νά φύγη κανείς διά νά σωθή.Ό αρχών τοϋ σκότους ετοιμάζει πόλεμον.

… Εις τάς παρούσας πονηράς ημέρας, ό άρχων τοΰ σκότους ετοιμάζει πόλεμον κατά τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας καί τών ολίγων ορθοδόξων εκλεκτών Χριστιανών. ’Έχει όλα του τά στρατεύματα έτοιμα, ορατούς καί άοράτους δούλους του, μέσα εις τούς οποίους εύρίσκονται καί πάπαι καί πατριάρχαι καί βασιλείς καί άρχοντες τών εθνών καί τών εκκλησιών, αλλά μήν τούς φοβηθώμεν νά μένωμεν άσάλευτοι εις τήν ορθόδοξον πίστιν μέχρι θανάτου, διά νά κληρονομήσωμεν τήν ουράνιον Βασιλείαν. Τούς εχθρούς τής πίστεώς μας ό Κύριος θά τούς συντρίψη ώς σκεύη κεραμέως καί ήμεΐς θά ψάλλωμεν… Ούτως άπολοϋνται οί άμαρτωλοί από προσώπου τοΰ Θεοϋ, καί οί δίκαιοι εύφρανθήτωσαν…

… Ό Χριστός εΐπεν, όταν άκούετε ειρήνην κοντά είναι ό πόλεμος καί ό όλεθρος καί ή απώλεια. ‘Όταν ή κακία αυξάνει καί πλεονάζει, τότε έρχεται ή οργή Κυρίου. Ή μετάνοια είναι τό μέσον τής σωτηρίας τών ανθρώπων, άλλά μετάνοια σήμερον δέν ύπάρχει, σπανίζει. Ό Πανάγαθος Θεός νά γίνη ϊλεως καί νά μάς σώση όλους δωρεάν, νά μή μάς άνταποδώση κατά τά έργα μας…


ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΕΛΕΙΑΣ
ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ Β’ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

«Θα έρθουν ανίατες αρρώστιες. Θα γίνουν πόλεμοι. Να μετανοήσετε. Αν δεν μετανοήσετε, να περιμένετε να ‘ρθεί η τρίτη καταστροφή»https://www.triklopodia.gr