ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ !!!

Αγία Θεοφάνεια


 πολυτκιον  (Κατέβασμα)

χος α’.
ν ορδάν βαπτιζομένου σου Κύριε,  τς Τριάδος φανερώθη προσκύνησις· το γάρ Γεννήτορος  φωνή προσεμαρτύρει σοι, γαπητόν σε Υόν νομάζουσα· καί τό Πνεμα ν εδει περιστερς, βεβαίου το λόγου τό σφαλές.  πιφανείς Χριστέ  Θεός, καί τόν κόσμον φωτίσας δόξα σοι.