Κομισιόν για απαγόρευση κυκλοφορίας:Οι εθνικές αρχές αρμόδιες για τη νομιμότητα

Συμπεραίνοντας ότι, για την νομιμότητα των μέτρων απαγόρευσης κυκλοφορίας λόγω πανδημίας, αρμόδιες να κρίνουν είναι οι εθνικές δικαστικές αρχές, η Κομισιόν «πέταξε» στο κυτίο των... παραπόνων, την αναφορά του Jose Ortega, ισπανικής ιθαγένειας, στην οποία υποστήριζε ότι, μια σειρά από υπαίθριες δραστηριότητες δεν είναι επιρρεπείς σε ενεργητική ή παθητική μετάδοση και μπορούν να διεξάγονται από τους πολίτες.

Η αναφορά του χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 4 Ιουνίου 2020 από την Επιτροπή Αναφορών και η απάντηση της Κομισιόν δόθηκε στις 24 Ιουλίου 2020.   

Στην απάντηση της, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, η Κομισιόν, μεταξύ άλλων αναφέρει ότι:

- «Πολλές κυβερνήσεις της ΕΕ έλαβαν επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης στον τομέα της υγείας που προκλήθηκε από την εμφάνιση του κορονοϊού. Στο πλαίσιο αυτών των έκτακτων περιστάσεων της εποχής μας, οι κυβερνήσεις πρέπει, κατ’ αρχήν, να διαθέτουν τα απαραίτητα εργαλεία για να ενεργούν με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, προκειμένου να προστατεύεται η δημόσια υγεία των πολιτών της ΕΕ.»

- «Η Επιτροπή κατέστησε εξαρχής σαφές ότι η αντιμετώπιση της κρίσης αυτής πρέπει να σέβεται πλήρως τις θεμελιώδεις αρχές και αξίες όπως ορίζονται στις Συνθήκες. Τα μέτρα έκτακτης ανάγκης πρέπει να περιορίζονται σε ό,τι είναι αναγκαίο, αναλογικό, σαφώς περιορισμένο χρονικά και σύμφωνα με συνταγματικά κατοχυρωμένες διασφαλίσεις, καθώς και διεθνή πρότυπα.»

- «Επιπλέον, οι κυβερνήσεις πρέπει να διασφαλίζουν ότι ανάλογα μέτρα υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο. Η δημοκρατία της Ευρώπης εξαρτάται από την πίστη και την εμπιστοσύνη των πολιτών στον τρόπο λειτουργίας της και στην ικανότητά τους να υπόκεινται σε λογοδοσία ενώπιον των πολιτών τα πρόσωπα και οι θεσμοί που τους εξυπηρετούν. Η διαφάνεια είναι ουσιώδης ως προς αυτό και εγγράφεται στον τρόπο που λειτουργούν οι θεσμοί της ΕΕ.»

- «Η ρύθμιση των μετακινήσεων στο έδαφος ενός μόνο κράτους μέλους αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών. Δυνάμει του άρθρου 51 παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ο Χάρτης εφαρμόζεται στα κράτη μέλη μόνο όταν τα τελευταία εφαρμόζουν δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

- «Ελλείψει σύνδεσης με το ενωσιακό δίκαιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαθέτει γενικές εξουσίες να παρεμβαίνει στα κράτη μέλη στο πεδίο των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Εναπόκειται, συνεπώς, στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών αρχών τους, να διασφαλίσουν ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα γίνονται πράγματι σεβαστά και προστατεύονται σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία και τις διεθνείς υποχρεώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα.»

Συμπέρασμα: Δεδομένου ότι τα μέτρα στα οποία γίνεται μνεία στην αναφορά αφορούν την άσκηση αρμοδιότητας των κρατών μελών, εναπόκειται στις εθνικές δικαστικές αρχές να καθορίσουν τη νομιμότητά τους. Στην παρούσα φάση, όπου ορισμένα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί για την προστασία της δημόσιας υγείας καθίστανται σταδιακά χαλαρότερα, η Επιτροπή εξακολουθεί να παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται στην πράξη τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο της κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε όλα τα κράτη μέλη, καθώς και τον αντίκτυπό τους στο δίκαιο και τις αξίες της ΕΕ.

Νίκος Ρούσσης – Στρασβούργο


Πηγή: Reporter.gr h