Στο «μικροσκόπιο» της ΕΕΤΤ το κοστολογικό σύστημα των ΕΛΤΑ


Μαρία Μόσχου
  • Γράφει η Μαρία Μόσχου 

Στην οριστική ανάθεση του έργου «Έγκριση και αξιολόγηση του νέου επικαιροποιημένου κοστολογικού συστήματος των ΕΛΤΑ για τρία (3) έτη», προχώρησε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία «MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» έναντι 60.140 ευρώ.

Ο ανάδοχος θα προβεί σε εξέταση του κοστολογικού συστήματος, έλεγχο συμμόρφωσής του με το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο και τις ρυθμιστικές απαιτήσεις της ΕΕΤΤ, και τέλος θα προβεί στην υποβολή αιτιολογημένου εισηγητικού σημειώματος για την αξιολόγηση του  κοστολογικού συστήματος των ΕΛΤΑ, εταιρεία που ανήκει στον όμιλο του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ).

Ο έλεγχος αλλά και οι προτάσεις του αναδόχου μπορεί να επιφέρουν αλλαγές ακόμα και στην τιμολογιακή πολιτική των ΕΛΤΑ. Δεν αποκλείονται αλλαγές και στην καθολική υπηρεσία, ενώ από «κόσκινο» θα περάσουν και οι συμβάσεις που οδηγούν σε εκπτώσεις μέσω συμβάσεων με τρίτες εταιρείες.

Στόχοι του έργου

Οι στόχοι του έργου είναι κυρίως η εξέταση του κοστολογικού συστήματος και της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε από τα ΕΛΤΑ, αλλά και ο έλεγχος  συμμόρφωσής του με το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο και τις ρυθμιστικές απαιτήσεις της ΕΕΤΤ, όπως αυτές έχουν κοινοποιηθεί στα ΕΛΤΑ και η έγκριση κοστολογικού για τρία έτη.

Θα εξεταστούν επίσης η τροποποίηση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου των ΕΛΤΑ και θα γίνει έλεγχος του επικαιροποιημένου κοστολογικού συστήματος και της λειτουργίας του μετά το σύνολο των ενημερώσεων και τροποποιήσεων που έγιναν σε αυτό όπως κοινοποιήθηκαν στην  ΕΕΤΤ από τα ΕΛΤΑ με την από 15-12-2020 επιστολή με θέμα «Έγκριση  Επικαιροποιημένου Κοστολογικού Μοντέλου» και των επισυναπτόμενων σε αυτή ηλεκτρονικών αρχείων.

Οι έλεγχοι

Μεταξύ άλλων θα εξεταστεί:

  • η νέα προσέγγιση που υλοποιήθηκε για τον υπολογισμό του ομαδικού κόστους ανά κοστολογικό προϊόν.
  • ο περιορισμός του κόστους που επιμερίζεται σε κύριες από βοηθητικές δραστηριότητες, αναφορικά με  το επιπλέον κόστος που θα ανατίθεται πλέον στις κύριες δραστηριότητες και συγκεκριμένα στο μισθολογικό  κόστος βοηθητικής υποστήριξης παραγωγικών δραστηριοτήτων.
  • η αποτύπωση στο κοστολογικό σύστημα της ενοποίησης των δραστηριοτήτων ταξινόμησης (Κέντρων  Διαλογής Αθηνών και Θεσσαλονίκης).
  • ο ορισμός των νέων κοστολογικών προϊόντων ώστε να είναι δυνατή από την ΕΕΤΤ η διάκριση των   επιπλέον Καθολικών Υπηρεσιών που παρασχέθηκαν σε πελάτες όπως αυτούς που είναι εγγεγραμμένοι στο  μητρώο πελατών ΕΛΤΑ και λαμβάνουν εκπτώσεις, ή αυτών που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο  πελατών ΕΛΤΑ και δεν λαμβάνουν εκπτώσεις, είτε των πελατών που με ειδική συμφωνία που δεν εμπίπτουν  στο καθεστώς της νέας εκπτωτικής πολιτικής.
  • η νέα τιμολογιακή πολιτική των ΕΛΤΑ όπως αποτυπώνεται στο κοστολογικό σύστημα και αξιολόγηση της  αναδιάρθρωσης που επιφέρει στο επιχειρησιακό μοντέλο των ΕΛΤΑ.

Παράλληλα ο ανάδοχος θα προχωρήσει στην υποβολή βελτιωτικών προτάσεων προς υλοποίηση, από τα ΕΛΤΑ.