Λογαριασμός Δ.Ε.Η. Λάδι σε Καμβά.

 

ΛΥΚΑΣΤΡΟΣ :

Λογαριασμός Δ.Ε.Η. Λάδι σε Καμβά...Κάντε και μια δέηση στην Δ.Ε.Ηθώμεν καλού καλού. 

"Στῶμεν καλῶς· στῶμεν μετὰ φόβου ανοίγωμεν φάκελον προσεκτικώς  την αγίαν αναφοράν διαβάζωμεν...Ὑπὲρ τοῦ ρυσθῆναι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου καὶ ἀνάγκης της κυρίας Δ.Ε.Ηθώμεν πρόσχωμεν"

Καλημέρα σας.