Πέμπτη, Ιανουαρίου 26

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΓΣΕΕ ΣΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΥΑ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΓΣΕΕ ΣΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΩΝ ΤΩΝ ΔΕΥΑ


Επιστολή στους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών, Εργασίας και Εσωτερικών
απέστειλε σήμερα η ΓΣΕΕ, με αίτημα την αποκατάσταση των Ελεύθερων
Συλλογικών Διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό των όρων αμοιβής των
εργαζομένων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης.
Από την 1/1/2013, το προσωπικό των ΔΕΥΑ έχει υπαχθεί στο ενιαίο μισθολόγιο
του στενού δημόσιου τομέα, με συνέπεια να μην υπάρχει ένα ισορροπημένο και
αξιοπρεπές σύστημα αμοιβής που να ανταποκρίνεται στις ειδικές συνθήκες
εργασίας του συγκεκριμένου προσωπικού.
Για το λόγο αυτό, η ΓΣΕΕ συνηγορεί στο αίτημα της ΠΟΕ- ΔΕΥΑ για την εξαίρεση
του προσωπικού των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, από
την εφαρμογή των διατάξεων του ενιαίου μισθολογίου.
Επισυνάπτεται η σχετική επιστολή


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Γ.Σ.Ε.Ε. 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Μέλος της ITUC και της ETUC 

Αριθμ. πρωτ. 36

Σκ/200123 

SYNOMOZIONA 

ΓΕΝΙΚΗ 

ΕΡΓΑΤΩΝ 

- ΑΘΗΝΑΙ 1918

ΕΛΛΑΔΑΣ

Προς 

Τον Υπουργό Οικονομικών 

κ. Χρήστο Σταϊκούρα 

Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

κ. Κωστή Χατζηδάκη 

Τον Υπουργό Εσωτερικών 

κ. Μάκη Βορίδη 

G.S.E.E. 

GREEK GENERAL CONFEDERATION OF LABOUR 

Affiliated to ITUC and ETUC 

Αθήνα 25.1.2023 

........... 

Θέμα: Αποκατάσταση του θεσμού των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό των όρων αμοιβής των εργαζομένων στις ΔΕΥΑ 

Κύριοι Υπουργοί

Όπως είναι γνωστό, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η λειτουργία των οποίων διέπεται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας (άρθρο 1 ν

1069/1980)

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις ΔΕΥΑ (ΠΟΕ-ΔΕΥΑ), σε όλη τη χώρα λειτουργούν 126 ΔΕΥΑ όπου απασχολούνται περίπου 4700 εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Από τη σύστασή τους και μέχρι την εφαρμογή των μνημονιακών νόμων οι όροι αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ΔΕΥΑ καθορίζονταν με συλλογικές συμβάσεις 

συλλογικές ζουν οι όροι 

Πατησίων 69 και Αινιάνος 2, Αθήνα 104 34, Τ.Θ. 3626, Τηλ.: 210 82 02 100, Fax: 210 82 02 186 /

ΕΡΓΑΤΩΝ 

Patission 69 & Enianos 2, Athens 104 34, P.O. BOX 3626, Tel.: +30 210 82 02 100, Fax: +30 210 82 02 186/7 

εργασίας που υπέγραφε η αρμόδια συνδικαλιστική οργάνωση ΠΟΕ-ΔΕΥΑ με την αντίστοιχη 

εργοδοτική, Ένωση των ΔΕΥΑ (ΕΔΕΥΑ), σύμφωνα με το νόμο 1876/1990

Με τη συλλογική διαπραγμάτευση και τον καθορισμό των όρων εργασίας και 

αμοιβής του προσωπικού των ΔΕΥΑ είχε διαμορφωθεί ένα ισορροπημένο και αξιοπρεπές 

σύστημα αμοιβής που ανταποκρινόταν στις ειδικές συνθήκες εργασίας του προσωπικού των 

ΔΕΥΑ

Ωστόσο, από 1-1-2013 το προσωπικό των ΔΕΥΑ έχει υπαχθεί στο ενιαίο μισθολόγιο 

του στενού δημόσιου τομέα, με συνέπεια, μεταξύ άλλων, την απαγόρευση εφεξής της 

δυνατότητας καθορισμού των αποδοχών της συγκεκριμένης κατηγορίας μισθωτών, με 

ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και την κατάρτιση συλλογικών ρυθμίσεων

Οι ΔΕΥΑ, καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας τους έχουν συμβάλλει σημαντικά τόσο 

στην κατασκευή όσο και στην λειτουργία και συντήρηση βασικών υποδομών στον τομέα της 

ύδρευσης και αποχέτευσης, των μονάδων βιολογικών καθαρισμών και της αφαλάτωσης 

εκτελώντας έργα μεγάλης αξίας. Ακόμη, διαχειρίζονται φυσικούς πόρους σε έλλειψη, άμεσα 

σχετιζόμενους με την δημόσια υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος, κατασκευάζουν 

και λειτουργούν σημαντικά και μεγάλα έργα υποδομών μεγάλων προϋπολογισμών τα οποία 

τις περισσότερες φορές χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους

Συνακόλουθα, απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία των ΔΕΥΑ και 

την εκπλήρωση του σκοπού τους είναι η απασχόληση σ' αυτές έμπειρου και εξειδικευμένου 

προσωπικού, που να μπορεί να εργάζεται σε συνθήκες άμεσης ανταπόκρισης και να έχει τη 

δυνατότητα εξέλιξης και προσαρμογής στις απαιτήσεις σύγχρονων τεχνολογιών

Η νομοθετική απαγόρευση της συλλογικής διαπραγμάτευσης για ζητήματα αποδοχών με την υποχρεωτική υπαγωγή των εργαζομένων των ΔΕΥΑ στο ενιαίο μισθολόγιο του δημοσίου, οδήγησε, όπως είναι γνωστό, σε καθήλωση τις ήδη μειωμένες αποδοχές τους. Εκτός αυτού, όμως, έθεσε και εξακολουθεί να θέτει σοβαρά εμπόδια στη λειτουργία και την εκπλήρωση του σκοπού των ΔΕΥΑ στερώντας, μεταξύ άλλων και τη δυνατότητα ανανέωσης 

του προσωπικού τους, αφού, ακόμη και στις περιπτώσεις νέων προσλήψεων, το προσωπικό δεν παραμένει σε αυτές, δεδομένου ότι οι απαιτήσεις του αντικειμένου της εργασίας είναι δυσανάλογες με την αμοιβή που παρέχεται

Είναι δεδομένο ότι η αυτόνομη ρύθμιση των μισθολογικών όρων του προσωπικού 

των ΔΕΥΑ μέσω των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων αποτελεί το πλέον πρόσφορο μέσο για τη διαμόρφωση ενός αξιοπρεπούς συστήματος αμοιβής που θα 

ανταποκρίνεται στις οικονομικές δυνατότητες των επιχειρήσεων αυτών και θα αντιστοιχεί 

στα προσόντα, την εμπειρία και την αναγκαία τεχνογνωσία των εργαζομένων, συμβάλλοντας 

συγχρόνως στην αναγκαία ισόρροπη ανάπτυξη των επιχειρήσεων αυτών, που μόνο τα μέρη 

της συλλογικής διαφοράς γνωρίζουν και μπορούν να επιτύχουν

Εξάλλου, η ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των ΔΕΥΑ με 

ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις συνάδει τόσο στη φύση των ΔΕΥΑ όσο και στους 

κανόνες λειτουργίας τους

Όπως είναι γνωστό, οι ΔΕΥΑ έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, διαθέτουν δική τους διοίκηση, ανεξάρτητη ταμειακή υπηρεσία και ιδιαίτερο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, με βάση τον οποίο γίνεται η οικονομική διαχείρισή τους. Ακόμη, διαθέτουν δική τους περιουσία και δικούς τους πόρους, ανεξάρτητη και αυτοτελή εσωτερική 

οργάνωση και λειτουργία με βάση κανονισμούς που συντάσσονται από τα όργανα διοίκησής 

τους, ενώ δεν υπάγονται στην κατηγορία των ΟΤΑ, ούτε στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, από 

τον οποίο αντιθέτως ρητά εξαιρούνται

Στο πλαίσιο αυτό συνηγορούμε στο αίτημα της ΠΟΕ - ΔΕΥΑ για την εξαίρεση του προσωπικού των ΔΕΥΑ από την εφαρμογή των διατάξεων του ενιαίου μισθολογίου και την 

αποκατάσταση, με νομοθετική ρύθμιση, του δικαιώματος των συνδικαλιστικών οργανώσεων των ΔΕΥΑ να ρυθμίζουν με ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και την κατάρτιση συλλογικών ρυθμίσεων (σσε-δα) το σύνολο των όρων εργασίας του προσωπικού 

των ΔΕΥΑ, συμπεριλαμβανομένων, φυσικά, και των μισθολογικών

Ο Πρόεδρος 

Γιάννης Παναγόπουλος 

ΓΙΑ ΤΗ ΓΣΕΕ 

EYNOMOTHONAIA 

ΓΕΝΙΚΗ 

ACHNAL 

ΕΡΓΑΤΩΝ 

1918 

ΕΛΛΑΔΑΣ 

Ο Γεν. Γραμματέας 

Νικόλαος Κιουτσούκης 

Κοινοποίηση : Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις ΔΕΥΑ (ΠΟΕ-ΔΕΥΑ)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οποιοσδήποτε κάνει σχόλια φέρει και την ευθύνη αυτών που λέει και ο κάθε αναγνώστης είναι ελεύθερος να τον χαρακτηρίζει από αυτά. Παρόλα αυτά ,γνώμες από κομματόσκυλα θα διαγράφονται γιατί η εποχή τους πέρασε, ότι έφαγαν έφαγαν και όσο κακό έκαναν στην Ελλάδα έκαναν.